استانداردها و گزارش های حسابداری و حسابرسی

شماره استانداردعنوان استانداردPdfWordPowerPoint
1تغییرات در دستورالعملهای حسابرسی و اطمینان بخشی : چالشها و فرصتها