اخبار تدوین استانداردها

   
نشست هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی – 10 تا13 دسامبر 2019 (19 تا 22 آذر 1398) شد.
استانداردهای حسابرسی شماره 560 و 620 تصویب شد
پیش نویس استاندارد حسابداری شماره 41 منتشر شد.
پیش نویس استاندارد حسابداری شماره 40 منتشر شد.
پیش نویس دو استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده 18 و 20 منتشر شد.
پیش نویس استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده شماره 39 با عنوان صورتهای مالی تلفیقی منتشر شد.
استانداردهای حسابداری تجدید نظر شده شماره 1 و 2 و استانداردهای حسابداری شماره 34 الی 37 به تصویب رسید.
پیش نویس استاندارد حسابرسی تجدیدنظر شده شماره 620منتشر شد.
پیش نویس استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده شماره 19 با عنوان ترکیبهای تجاری منتشر شد.
پیش نویس استاندارد حسابرسی شماره 610 استفاده از کار حسابرسان داخلی منتشر شد.
پیش نویس استاندارد حسابداری شماره 37 با عنوان ابزارهای مالی: افشا منتشر شد.
پیش نویس استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 14 با عنوان رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری منتشر شد
استاندارد شماره 12 بخش عمومی با عنوان مزایای بازنشستگی کارکنان منتشر شد.
پیش نویس سه استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده سال 1395 توسط مدیریت تدوین استاندارد منتشر شد
پیش نویس استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 11 با عنوان افشای اطلاعات اشخاص وابسته منتشر شد.
پیش نویس استاندارد حسابرسی 580(تجدیدنظر شده 1395) با عنوان تاییدیه کتبی مدیران منتشر شد.
پیش نویس استاندارد حسابرسی560 (تجدیدنظر شده 1395) با عنوان رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه منتشر شد.
اعضای جدید کمیته تدوین استانداردهای حسابداری توسط مدیرعامل سازمان حسابرسی منصوب شدند.
پیش نویس استاندارد حسابرسی 530 (تجدیدنظر شده) منتشر شد.
پیش نویس استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 10 با عنوان رویه های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات منتشر شد
صفحه بعد صفحه آخر