بخش نامه های مصوب کمیته فنی

 شماره بخشنامهمرجع صادر کنندهموضوعشرحتاریخ بخشنامه
1660/د/1398کمیته فنی سازمان حسابرسیصورت های مالی شرکت نمونه (تجدیدنظر شده)صورت های مالی نمونه که بر اساس استانداردهای حسابداری جدید به روزرسانی شده1398/05/14
9622977کمیته فنی سازمان حسابرسیدستورالعمل نحوه اظهارنظر حسابرس مستقل نسبت به گزارش تفسیری مدیریتدستورالعمل نحوه اظهارنظر حسابرس مستقل نسبت به گزارش تفسیری مدیریت طبق استاندارد بین المللی حسابرسی 720 مربوط به صورتهای مالی شش ماهه و سالانه1396/10/21
9622976کمیته فنی سازمان حسابرسینحوه انعکاس مالیات قطعی شده سالهای قبلهرگونه تغییر نسبت به برآورد انجام شده مالیات سالهای قبل که در بخش "تاکید بر مطلب خاص" سال های قبل گزارش حسابرسی درج شده، به عنوان "تغییر در برآورد حسابداری" تلقی و در صورت سود و زیان درج می شود.1396/10/21
9428617/2کمیته فنی سازمان حسابرسیصورتهای مالی تلفیقی گروه ، همراه با صورتهای مالی شرکت اصلیصورتهای مالی تلفیقی گروه ، همراه با صورتهای مالی شرکت اصلی-نهایی شده1394/12/22
9428617/1کمیته فنی سازمان حسابرسیصورتهای مالی جداگانه شرکت نمونه- نهایی شدهصورت مالی جداگانه شرکت نمونه1394/12/22
9326565سازمان حسابرسیچک لیست رعایت الزامات کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالیبخشنامه به تمام مديران محترم حسابرسي احتراما به پیوست چک لیست رعایت الزامات کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، که گزیده‌ای از پرسش‌های مندرج در چک لیست تهیه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد ارسال می‌گردد. تکمیل این چک لیست در خصوص رسیدگی‌های مربوط به تمام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس الزامی است. یادآوری می‌نماید موارد عدم رعایت باید تحت عنوان فرعی «گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس»، دربخش «گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مقرراتي» گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت‌های مزبور، درج شود.1393/11/26
922075/6کمیته فنی سازمان حسابرسیتاییدیه مدیران صورتهای مالی نهاییجایگزین تاییدیه مدیران مورخ 21/08/1391 شده است. (اشاره به قوانین مبارزه با پولشویی بند شماره 9)1392/02/03
922075/5کمیته فنی سازمان حسابرسیتاییدیه مدیران بررسی اجمالیجایگزین تاییدیه مدیران مورخ 21/08/1391 شده است. (اشاره به قوانین مبارزه با پولشویی بند شماره 9)1392/02/03
922075/4کمیته فنی سازمان حسابرسیدستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاریجهت مشاهده جزئیات به پورتال سازمان مراجعه شود1392/02/03
922075/3کمیته فنی سازمان حسابرسیدستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسانجهت مشاهده جزئیات به پورتال سازمان مراجعه شود1392/02/03
صفحه بعدصفحه آخر
نمایش فایل
لیست فایلهای مربوط به بخشنامه منتخب
نام فایلنوع فایلتعداد صفحات(MB) حجم فایلدانلود
صورت نمونه.pdfAdobe Pdf652.11 دانلود فایل
صورت نمونه.docxMicrosoft Word 2007650.73 دانلود فایل