بخش نامه های مصوب کمیته فنی

 شماره بخشنامهمرجع صادر کنندهموضوعشرحتاریخ بخشنامه
99/6521کمیته فنی سازمان حسابرسیچک‌لیست افشا در صورتهای مالیچک‌لیست افشا در صورتهای مالی" که با توجه به آخرین تغییرات انجام‌ شده در استانداردهای حسابداری 1 تا 37 تهیه و بازنگری شده است1399/12/19
5619‏-‏99‏سازمان حسابرسیچك ليست رعايت مفاد قانون بودجه سال 1399 كل كشورچك ليست رعايت مفاد قانون بودجه سال 1399 كل كشور1399/11/11
99/19874سازمان حسابرسیصورت مالی نمونه بروزرسانی شده بر اساس استاندارد حسابداری 35 مالیات بر درامدصورتهای مالی نمونه بروزرسانی شده بر اساس استاندارد حسابداری 35 مالیات بر درامد1399/10/23
99/4516سازمان حسابرسیچك ليست رعايت مفاد آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشوییچك ليست رعايت مفاد آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی1399/09/23
1398/6151سازمان حسابرسیچك ليست رعايت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانیچك ليست رعايت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی1398/12/05
4455-1398سازمان حسابرسیگزارش مالی میان دوره ای شرکت نمونهگزارش مالی میان دوره ای شرکت نمونه1398/09/02
3435/دکمیته فنی سازمان حسابرسیصورتهای مالی شرکت پیمانکاری نمونهصورتهای مالی شرکت پیمانکاری نمونه (سهامی عام) تجدیدنظر شده1398/07/18
3434/دکمیته فنی سازمان حسابرسیصورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمانصورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نمونه (تجدیدنظر شده)1398/07/18
3433/دکمیته فنی سازمان حسابرسیصورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری پروژه نمونهصورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری پروژه نمونه (تجدیدنظر شده)1398/07/18
3432/دکمیته فنی سازمان حسابرسیصورتهای مالی شرکت کارگزاری نمونهصورتهای مالی شرکت کارگزاری نمونه (سهامی خاص)1398/07/18
صفحه بعدصفحه آخر
نمایش فایل
لیست فایلهای مربوط به بخشنامه منتخب
نام فایلنوع فایلتعداد صفحات(MB) حجم فایلدانلود
ChList_Efsha_991219.xlsxMicrosoft Excel 200767.00 دانلود فایل
چک لیست افشا 20 12 99.docMicrosoft Word 2003514.86 دانلود فایل
چک لیست افشا 20 12 99.pdfAdobe Pdf510.70 دانلود فایل