سامانه شفافیت سازمان حسابرسی

صورت‌جلسات هیأت عامل و مجامع سازمان حسابرسی

ردیف نوع صورتجلسه عنوان دانلود
1 مجمع عمومی عادی سالانه مجمع عمومی عادی سالانه عملکرد سال مالی 29 اسفند 1398 دریافت فایل
2 صورتجلسه هیات عامل صورتجلسه هیات عامل مهر ماه 99 دریافت فایل
3 صورتجلسه هیات عامل صورتجلسه هیات عامل آبان ماه 99 دریافت فایل
4 صورتجلسه هیات عامل صورتجلسه هیات عامل آبان ماه 99 دریافت فایل
5 صورتجلسه هیات عامل صورتجلسه هیات عامل فروردین ماه 1400 دریافت فایل
6 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده فروردین ماه 1400 دریافت فایل
7 صورتجلسه هیات عامل صورتجلسه هیات عامل خرداد ماه 1400 دریافت فایل
8 صورتجلسه هیات عامل صورتجلسه هیات عامل خرداد ماه 1400 دریافت فایل
9 صورتجلسه هیات عامل صورتجلسه هیات عامل خرداد ماه 1400 دریافت فایل