سامانه شفافیت


سازمان حسابرسی در نقش بازوی نظارتی قوه مجریه با وظایف مهم حسابرسی و تدوین استاندارد از جایگاه ویژه‎ای برای توسعه پایدار کشور برخوردار است. توسعه پایدار شفافیت و اعتماد مردم به بازار سرمایه رکنی اساسی برای شکوفایی فعالیت‌های اقتصادی در بخش عمومی و خصوصی ‎بوده بعلاوه پس‎انداز‎‌ها و سرمایه‎های مردم به هر سویی که قصد هدایت آن وجود دارد نیازمند شفافیت و اطلاعات معتبر می‎باشد. جریان پویای تولید (کالا و خدمات) مستلزم وجود جریان مطمئن اطلاعات به ویژه اطلاعات مالی برای تصمیم‎گیری است.

صورت‌جلسات شوراها، هیأت عامل، هیأت‌مدیره، مجامع