میزخدمت سازمان حسابرسی

پاسخ به سوالات پرتکرار
پیشنهادات و شکایات


ردیف شناسه خدمت کلان شناسه زیرخدمت عنوان خدمت نحوه ارائه خدمت راهنمای استفاده شناسنامه خدمت بستر ارائه services
1 ۱۰۰۱۲۳۱۵۰۰۰ ۱۰۰۱۲۳۱۵۱۰۲ تدوین و نشر استانداردهای حسابداری بخش عمومی الکترونیک
2 ۱۰۰۱۲۳۱۵۰۰۰ ۱۰۰۱۲۳۱۵۱۰۰ تدوین و نشر استانداردهای حسابداری الکترونیک
3 ۱۰۰۱۲۳۱۵۰۰۰ ۱۰۰۱۲۳۱۵۱۰۱ تدوین و نشر استانداردهای حسابرسی الکترونیک
4 ۱۰۰۱۲۳۱۵۰۰۰ ۱۰۰۱۲۳۱۵۱۰۳ چاپ و نشر کتب تخصصی حسابداری و حسابرسی الکترونیک
5 ۱۰۰۱۱۱۶۸۰۰۰ - حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت های دولتی، بانک ها و ... نیمه الکترونیک