اخبار سازمان حسابرسی

استاندارد شماره 12 بخش عمومی منتشر شد
استاندارد شماره 12 بخش عمومی با عنوان مزایای بازنشستگی کارکنان منتشر شد.
  

استاندارد شماره 12 بخش عمومی با عنوان مزایای بازنشستگی کارکنان توسط مدیریت تدوین استانداردها منتشر شد.

تاریخ خبر : 1395/07/26
تعداد مشاهده این خبر : 7200