اخبار سازمان حسابرسی

انتشار پیش نویس 3 استاندارد حسابداری تجدید نظر شده
پیش نویس سه استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده سال 1395 توسط مدیریت تدوین استاندارد منتشر شد
  

سه استاندارد حسابداری به شرح زیر تجدید نظر شده و پیش نویس آنها برای نظرخواهی منتشر شد.

1- استاندارد حسابداری 1 با عنوان ارائه صورتهای مالی

2-استاندارد حسابداری 2 با عنوان صورت جریانهای نقدی

3-استاندارد حسابداری 34 با عنوان رویه های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات

مهلت نظر خواهی :  پایان آذر ماه 1395

برای مشاهده استانداردهای تجدیدنظر شده به بخش پیش نویس استانداردهای حسابداری مراجعه نمایید.

تاریخ خبر : 1395/06/23
تعداد مشاهده این خبر : 7747