اخبار سازمان حسابرسی

پیش نویس استاندارد حسابرسی560 (تجدیدنظر شده 1395)منتشر شد
پیش نویس استاندارد حسابرسی560 (تجدیدنظر شده 1395) با عنوان رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه منتشر شد.
  

تاریخ خبر : 1395/01/15
تعداد مشاهده این خبر : 3746