اخبار سازمان حسابرسی

انتشار پیش نویس استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 17 با عنوان ”ترکیب‌های بخش عمومی“
انتشار پیش نویس استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 17 با عنوان ”ترکیب‌های بخش عمومی“
  

 

 

پیش نویس استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 17 با عنوان ”ترکیب‌های بخش عمومی“ به منظور نظرخواهی بر روی سایت سازمان حسابرسی قرار گرفت. هدف این استاندارد، بهبود ویژگی‌های مربوط بودن، قابل‌اتکا بودن و قابل مقایسه بودن اطلاعاتی است که واحد گزارشگر در صورتهای مالی خود درباره ترکیب بخش عمومی و آثار آن ارائه می‌کند. برای این منظور، این استاندارد در خصوص موارد زیر، اصول و الزاماتی را تعیین می‌کند:

الف-      نحوه طبقه‌‌بندی ترکیب‌های بخش عمومی توسط واحد گزارشگر به عنوان ادغام یا تحصیل؛

ب-        نحوه شناخت و اندازه‌گیری داراییهای قابل تشخیص دریافت‌شده، بدهیهای تقبل‌شده و منافع فاقد حق کنترل در ادغام در صورتهای مالی واحد حاصل؛

پ-        نحوه شناخت و اندازه‌‌گیری اجزای ارزش خالص و سایر تعدیلات شناسایی‌شده در ادغام توسط واحد حاصل؛

ت-        نحوه شناخت و اندازه‌‌گیری داراییهای قابل تشخیص تحصیل‌شده، بدهیهای تقبل‌شده و منافع فاقد حق کنترل در عملیات تحصیل‌شده در صورتهای مالی واحد تحصیل‌کننده؛

ث-        نحوه شناخت و اندازه‌‌گیری سرقفلی تحصیل‌شده یا سود یا زیان ناشی از تحصیل توسط واحد گزارشگر تحصیل‌کننده؛ و

ج-        تعیین اطلاعاتی که باید افشا شود تا استفاده‌‌کنندگان صورتهای مالی را قادر به ارزیابی ماهیت و آثار مالی ترکیب بخش عمومی کند.

تاریخ پایان نظرخواهی این استاندارد پایان اسفند 1400 می باشد. به منظور دسترسی به متن پیش نویس مذکور به قسمت استانداردهای حسابداری بخش عمومی مراجعه شود.

تاریخ خبر : 1400/09/10
تعداد مشاهده این خبر : 240