اخبار سازمان حسابرسی

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 16- سرمایه گذاری در واحدهای وابسته و مشارکتهای خاص
استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 16- سرمایه گذاری در واحدهای وابسته و مشارکتهای خاص
  

 

 در مجمع سازمان حسابرسی که در روز شنبه بیست و دوم آبان با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی دکتر سیداحسان خاندوزی برگزار گردید، استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 16 با عنوان ”سرمایه‌گذاری در واحدهای وابسته و مشارکتهای خاص“ به تصویب رسید. هدف این استاندارد تجویز نحوه حسابداری سرمایه­گذاری در واحدهای وابسته و مشارکتهای خاص و تعیین الزامات بکارگیری روش ارزش ویژه برای حسابداری سرمایه­گذاری در واحدهای وابسته و مشارکتهای خاص است. این استاندارد مبنایی برای حسابداری منافع مالکیت در واحدهای وابسته و مشارکتهای خاص ارائه می­کند و تنها برای منافع مالکیت قابل اندازه­گیری کاربرد دارد. این استاندارد باید توسط واحدهای گزارشگری که دارای کنترل مشترک و نفوذ قابل ملاحظه بر سرمایه­پذیر هستند و سرمایه­گذاری آنها دربرگیرنده منافع مالکیت قابل اندازه­گیری است بکار گرفته شود. در این استاندارد با تعریف و تشریح عبارت" نفوذ قابل ملاحظه" مبنایی برای قضاوت حسابرس مبنی بر اینکه یک سرمایه­گذار بر سرمایه­پذیر نفوذ قابل ملاحظه دارد یا خیر، فراهم می­شود. طبق این استاندارد باید روش ارزش ویژه برای واحد گزارشگر دارای نفوذ قابل ملاحظه یا کنترل مشترک بر سرمایه­پذیر بکار گرفته ­شود. در این استاندارد ضوابط روش ارزش ویژه، شرایط معافیت از بکارگیری روش ارزش ویژه و توقف بکارگیری آن تشریح می­شود. سرمایه­گذاری در واحد وابسته یا مشارکت خاص در صورتهای مالی جداگانه واحد گزارشگر باید طبق استانداردهای حسابداری گزارش شود. الزامات این استاندارد در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از اول فروردین 1400 و پس از آن شروع می­شود لازم الاجراست.

به منظور دسترسی به متن این استاندارد به قسمت استانداردهای حسابداری بخش عمومی مراجعه شود.

تاریخ خبر : 1400/09/10
تعداد مشاهده این خبر : 265