اخبار سازمان حسابرسی

تصویب استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 15
صورتهای مالی تلفیقی
  

 

در مجمع سازمان حسابرسی که در روز شنبه بیست و دوم آبان با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی دکتر سیداحسان خاندوزی برگزار گردید، استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 15 با عنوان ”صورتهای مالی تلفیقی“ به تصویب رسید. هدف این استاندارد، تعیین اصول تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی برای واحد گزارشگری است که یک یا چند واحد دیگر را کنترل می­کند. این استاندارد باید در تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی گروه بکار گرفته شود. طبق این استاندارد هر واحد کنترل کننده باید صورتهای مالی تلفیقی ارائه کند. این استاندارد واحد گزارشگری را که بر یک یا چند واحد دیگر کنترل دارد ملزم به ارائه صورتهای مالی تلفیقی می­کند و با تعریف اصل کنترل و تشریح نحوه بکارگیری این اصل، آن را مبنای تلفیق قرار می­دهد و همچنین الزامات حسابداری تهیه صورتهای مالی تلفیقی شامل رویه­های تلفیق، اندازه­گیری، تاریخ گزارشگری و ... را تعیین می­کند. در این استاندارد شرایط از دست رفتن کنترل و تأثیر آن بر صورتهای مالی تلفیقی نیز تشریح می­شود و شرایطی که در صورت احراز تمام آن شرایط واحد کنترل کننده ملزم به ارائه صورتهای مالی تلفیقی نخواهد شد نیز توصیف می­شود. الزامات این استاندارد در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از اول فروردین 1400 و پس از آن شروع می­شود لازم الاجراست.

به منظور دسترسی به متن این استاندارد به قسمت استانداردهای حسابداری بخش عمومی مراجعه شود.

 

تاریخ خبر : 1400/09/10
تعداد مشاهده این خبر : 322