اخبار سازمان حسابرسی

اخبار استانداردهای حسابداری
اصلاحات محدودی در استاندارد حسابداری 15
  

 

اخبار استانداردهای حسابداری:

اصلاحات محدودی در استاندارد حسابداری 15 با عنوان "حسابداری سرمایه گذاریها" صورت گرفته و به تصویب مجمع عمومی سازمان حسابرسی رسید. برای مشاهده استاندارد مزبور به بخش استانداردهای حسابداری مراجعه نمایید.

تاریخ خبر : 1400/06/01
تعداد مشاهده این خبر : 965