اخبار سازمان حسابرسی

اخبار تدوین استانداردها
اخبار استانداردهای حسابداری بخش عمومی
  

 

اخبار استانداردهای حسابداری بخش عمومی:

پیش نویس استانداردهای ذیل تهیه شده و برای نظرخواهی روی سایت سازمان حسابرسی قرار گرفت:

·           استاندارد حسابداری بخش عمومی  15 با عنوان "صورتهای مالی تلفیقی"

·           استاندارد حسابداری بخش عمومی 16 با عنوان "سرمایه‌گذاری در واحدهای وابسته و مشارکت خاص"

·           برای مشاهده استانداردهای مزبور به بخش استانداردهای حسابرسی مراجعه نمایید.

برای مشاهده استانداردهای مزبور به بخش استانداردهای حسابداری بخش عمومی مراجعه نمایید.

تاریخ خبر : 1400/06/01
تعداد مشاهده این خبر : 435