اخبار سازمان حسابرسی

اخبار تدوین استانداردها
اخبار استانداردهای حسابرسی
  

 

 

اخبار استانداردهای حسابرسی:

پیش نویس استانداردهای ذیل تهیه شده و برای نظرخواهی روی سایت سازمان حسابرسی قرار گرفت:

·              استاندارد حسابرسی 700 با عنوان "گزارشگري نسبت به صورتهاي مالي‌ (تجديدنظر شده ...)"

·              استاندارد حسابرسی 701 با عنوان "اطلاع رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس"

·              استاندارد حسابرسی 705 با عنوان "اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل (تجدیدنظر شده ...)"

·              استاندارد حسابرسی 706 با عنوان "بندهاي تأكيد بر مطلب خاص و ساير بندهاي توضيحي در گزارش حسابرس مستقل (تجدیدنظر شده...)"

برای مشاهده استانداردهای مزبور به بخش استانداردهای حسابرسی مراجعه نمایید.

تاریخ خبر : 1400/06/01
تعداد مشاهده این خبر : 462