اخبار سازمان حسابرسی

گزارشگری مالی و افشا در شرایط شیوع کروناویروس
ارزیابی مالی و افشاهای مورد نیاز در شرایط کووید 19 توسط مؤسسه Grand Thornton بررسی شد
  

آثار کووید 19 بر افشا در صورتهای مالی توسط مؤسسه Grand Thornton بررسی گردید.

این مقاله در شرایط متغیر کنونی، با تعیین حوزه های گزارشگری مالی واحدهای تجاری در هنگام تبیین آثار کووید 19 بر کسب و کار، نتایج عملیات وضعیت مالی و افشا در صورتهای مالی، رهنمود مناسبی برای حسابرسان و مدیریت واحدهای تجاری فراهم آورده است.

نکته اساسی مقاله مذکور این است که مدیریت هر واحد تجاری در تاریخ تأیید صورتهای مالی باید از به روزرسانی قضاوت ها و ارزیابی های انجام شده اطمینان حاصل کند.

این جستار به همت دکتر محمدحسین صفرزاده کارشناس واحد آموزش و تحقیقات سازمان حسابرسی به فارسی ترجمه شده و از طریق فایل پیوست قابل بهره برداری می باشد.

تاریخ خبر : 1399/02/20
تعداد مشاهده این خبر : 3883