اخبار سازمان حسابرسی

بعثت یک نعمت الهی بود
بعثت، نعمت خدا بر بشریت و منت آفریدگار، بر انسان هاست
  

تاریخ خبر : 1398/12/28
تعداد مشاهده این خبر : 177