اخبار سازمان حسابرسی

برگزاری دوره آموزشی برای خبرنگاران محترم سرویس‌های اقتصادی رسانه‌ها
دوره آموزشی با عنوان آشنایی با حرفه و سازمان حسابرسی، برای ارباب جراید برگزار گردید.
  

بسمه تعالی

توسعه دانش حسابرسی و افزایش کیفیت گزارش‏‌نویسی ارباب جراید شفافیت و افزایش اعتماد دولت و عموم جامعه به اخبار منتشره را فراهم می‌نماید، سازمان حسابرسی در راستای تحقق این مهم دوره آموزشی با عنوان "آشنایی با حرفه و سازمان حسابرسی" را در روز دوشنبه 14/11/1398 برگزار نمود.

مدرسین دوره آقایان فرهاد پناهی (قائم مقام و عضو هیات عامل سازمان) و مرتضی اسدی (عضو هیات عامل و رییس کمیته فنی سازمان) بودند.

مطالب در دو بخش ارایه گردید:

بخش اول، حرفه حسابرسی: در این دوره ابتدا ضمن تعریف حسابداری و حسابرسی، چرایی وجود حسابرسی، انواع حسابرسی به‌شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت.

انواع حسابرسی از نظر تابعیت سازمانی (حسابرسی مستقل و داخلی)

انواع حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کار (حسابرسی الزامی و اختیاری)

انواع حسابرسی از نظر نوع رسیدگی (حسابرسی صورت‌های مالی، رعایت و عملیاتی)

در ادامه اهداف حسابرسی صورت‌های مالی، انواع اظهارنظر حسابرس، مسئوليت مديران اجرايي و ارکان راهبری واحد های تجاری، مسئولیت حسابرس در قبال صورت‌های مالی، محدودیت‌های ذاتی حسابرسی، وظيفه حسابرس در قبال انتظار استفاده کنندگان مورد بررسی قرار گرفت.

از آنجا که حسابرسی، سنگ بنای راهبری خوب بخش عمومی است. تعريف حسابرسي بخش عمومي، مشخصه‌های حسابرسی بخش عمومی، نقش حسابرس در بخش عمومی تشریح شد. همچنین نقش حسابرسی به عنوان يک عنصر ضروری در مبارزه با  فساد در بخش عمومی مورد بررسی قرار گرفت.

بخش دوم، سازمان حسابرسی: تاریخچه تشکیل سازمان، اهم وظایف، ساختار سازمان، سهم سازمان از حرفه، کمیته‌های سازمان، ارکان تيم‌های حسابرسي در سازمان، عملکرد سازمان و بیان مقام معظم رهبری در خصوص سازمان حسابرسی تشریح گردید.

مقام معظم رهبري:

سازمان حسابرسي با همين ماموريت‌هاي كنوني بماند، با اجراي سياست‌هاي اصل 44  اهميت اين سازمان به‌حال خود باقي يا بيشتر از قبل است.

در ادامه نهادهای نظارتی شامل سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به‌صورت اجمالی مورد مقایسه قرار گرفتند.

و نهایتا به پرسش‌های مدعوین در خصوص موضوع حسابرسی و وظایف سازمان حسابرسی پاسخ‌های لازم داده شد.

تاریخ خبر : 1398/11/19
تعداد مشاهده این خبر : 433