اخبار سازمان حسابرسی

كتاب راهنماي بكارگيري استاندارد بين المللي گزارشگري مالي 15
درآمد عملياتي حاصل از قرارداد با مشتريان، ترجمه و تأليف آقاي دكتر حميد حقيقت به تازگي باعنوان نشريه 223 توسط سازمان حسابرسی منتشر شد.