اخبار سازمان حسابرسی

تصویب استانداردهای حسابرسی شماره 560 و 620
استانداردهای حسابرسی شماره 560 و 620 تصویب شد
  

 استانداردهای حسابرسی شماره 560 با عنوان رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالی - تجدیدنظر شده 1396 و استاندارد حسابرسی شماره 620 با عنوان استفاده از کار کارشناس حسابرس- تجدیدنظر شده 1398 تصویب شد. برای مشاهده استانداردهای مزبور به بخش استانداردهای حسابرسی مراجعه نمایید.

 

تاریخ خبر : 1398/07/22
تعداد مشاهده این خبر : 1276