اخبار سازمان حسابرسی

انتشار نشریه شماره 222 با عنوان "راهنمای بکارگیری استاندارد بین‌المللی حسابداری 34 گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای"
این نشریه با هدف ارائه راهنمایی‌هایی درباره استاندارد بین‌المللی حسابداری 34 گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای تهیه شده
  

نشریه شماره 222 با عنوان "راهنمای بکارگیری استاندارد بین‌المللی حسابداری 34 گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای" منتشرشد. این نشریه تالیف آقای عبداله آزاد و خانم محبوبه کاظمی بوده و با هدف ارائه راهنمایی‌هایی درباره استاندارد یاد شده تهیه شده و شامل موارد زیر است:

    تعریف مبانی، هدف‌ها، الزامات مربوط به تهیه، کاربرد اهمیت و دوره‌های زمانی تحت پوشش گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای
    محتوای گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای و یادداشت‌های توضیحی گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای
    شناخت و اندازه‌گیری در گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای