اخبار سازمان حسابرسی

فهرست فرصتهاي پژوهشي سازمان حسابرسی
پیرو دستور مدیرعامل محترم سازمان حسابرسی، فهرست فرصت های پژوهشی سازمان به شرح زیر می باشد
  

بسمه تعالی

 

با سلام و احترام

          فهرست فرصت‌های پژوهشی سازمان حسابرسی به شرح زیر می‌باشد:

 

· -          ارزیابی شیوه‌های مختلف آموزشی در حسابداری و حسابرسی

· -          ارزیابی عوامل موثر بر راهبری شرکتی در شرکتهای دولتی

· -          آیا خصوصی‌سازی، چالشهای راهبری شرکتی در شرکتهای دولتی را کمرنگ می‌کند؟

· -          آثار بکارگیری IFRS بر سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

· -          نقش آموزش آنلاین بر ارتقای حرفه حسابداری

· -          ارائه الگوی نظام حکمروایی بخش اقتصادی کشور

· -          استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد سازمان حسابرسی

· -          نقش سازمان حسابرسی در تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله

· -          بررسی کارایی و اثربخشی استاندارد حسابداری ملی

· -          نقش بازاریابی حسابرسی در بهبود کیفیت حسابرسی

· -          نقش سازمان حسابرسی در توسعه رویکرد حفظ منافع عمومی در فرآیند حسابداری و حسابرسی

· -          نقش دانشگاهیان در تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی

· -          بررسی موانع ادغام موسسات حسابرسی کوچک و نقش سازمان حسابرسی در آن

· -بررسی مدل‌های پیش‌بینی توسعه خدمات حسابرسی در آینده (آینده پژوهی)

· -          بررسی رابطه بین گزارش حسابرسان و فساد و تخلف و تقلب در صنایع مهم (بانک)

· -          بررسی موانع IFRS یکسان‌سازی در ایران

· -          ارزیابی نارسایی‌ها و نقاط ضعف موجود در سیستم فعلی مدیریت مالی بخش عمومی در کشور

· -شناسایی پتانسیل‌های اصلاح سیستم مدیریت مالی بخش عمومی و پیشنهاد اقدامات اصلاحی در رابطه با هریک از اجزای سیستم

· -          شناسایی محرک‌ها و متغیرهای نهادی و اقتضایی موثر بر اجرای موفق اصلاحات سیستم مدیریت مالی بخش عمومی

· -          بررسی چالش‌ها و موانع پیاده‌سازی اصلاحات در سیستم مدیریت مالی بخش عمومی فعلی

· -          بررسی خروجی و پیامدهای اجرای اصلاحات در سیستم مدیرت مالی بخش عمومی

· -          بررسی چالش‌ها و مزیت‌های ادغام موسسات حسابرسی به‌منظور افزایش سطح ارتقای حرفه

· -          بررسی ضرورت وجود نهادهای ناظر برای حرفه حسابرسی، تبیین مزیت‌ها و چالش‌ها

· -          بررسی مقایسه‌ای میزان شفافیت در محیط تصمیم‌گیری بازار سرمایه، مقایسه تطبیقی قبل و بعد از الزامی شدن وجود کمیته حسابرسی داخلی و خارجی

· -          تبیین چارچوبی در جهت تعیین حق‌الزحمه حسابرسی براساس ویژگی‌های صاحبکار

· -          بررسی مقایسه‌ای حفظ استقلال در پرونده‌های حسابرسی سازمان حسابرسی و سایر موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی

· -          بررسی و تبیین راهکارهایی در جهت افزایش سطح استقلال موسسات حسابرسی با توجه به شرایط موجود

· -          تبیین اثر پیشینه رفتاری و اخلاقی شرکای موسسات حسابرسی بر سطح کیفیت پرونده‌های حسابرسی و اظهارنظر حسابرس

· -          بررسی ضرورت وجود سازوکارهای تشویقی و تنبیهی در برخورد با موسسات حسابرسی

· -          بررسی لزوم پیاده‌سازی استاندارد بین‌المللی حسابداری 29 با عنوان "گزارشگری مالی در اقتصادهای با تورم و آثار آن"

· -          راهبری شرکتی در شرکتهای دولتی در مقایسه با شرکتهای خصوصی

· -          اثر بخشی هریک از استانداردها حسابداری با استفاده از رویکرد ارزیابی پس از اجرا همچون تحقیق بهزادپور و همکاران (1397) با عنوان ارزیابی استاندارد حسابداری طرح‌های مزایای بازنشستگی کارکنان

· -          مشکلات عملی اجرای حسابداری تعهدی (استانداردهای حسابداری بخش عمومی) در بخش‌های مختلف

· -          پارامترهای راهبری شرکتی در بخش عمومی در ایران

· -          بررسی میزان آمادگی فارغ‌التحصیلان حسابداری و رشته‌های مرتبط به‌منظور کار در حرفه حسابرسی

· -          بررسی اثر هریک از استانداردها بر شفافیت بخش عمومی

· -          بررسی اثر هریک از استانداردها بر شفافیت سودمندی اطلاعات مالی بخش عمومی

· -          لزوم تدوین استانداردهای جدید در بخش عمومی

· -          لزوم بازنگری در نقش، اختیارات و مسئولیت‌های ذیحساب

· -          نقش تشکل‌گرایی در تحقق اصلاحات حسابداری بخش عمومی(انجمن‌های حرفه‌ای و ...)

· -گزارش تطبیقی در حوزه تحولات قانونی، نقشها، نهادها، صلاحیتها، فناوری، مدیریت مالی در بخش عمومی

· -تبیین مدل بلوغ واحد مالی در بخش عمومی

· -امکان‌سنجی و تدوین نقشه راه برای استانداردهای چالشی بخش عمومی (مثل استاندارد ارزش منصفانه در IFRS)

· -امکان‌سنجی شناسایی دارایی میراثی (موروثی)

· -امکان‌سنجی اصلاح سامانه‌های حسابداری بخش عمومی باتوجه به قانون ششم بحث دولت الکترونیک، تعهد سامانه‌ها و....

· -امکان‌سنجی اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه‌داری کل کشور در راستای تسهیل پیاده‌سازی حسابداری نقدی در بخش عمومی

· -مشکلات تلفیق در بخش عمومی

· -تدوین بسته آموزش استانداردهای حسابداری بخش عمومی برای دستگاه‌ها و کل کشور

· -امکان‌سنجی اصلاحات قوانین و مقررات جهت تسهیل پیاده‌سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی

· -مدیریت مالی بخش عمومی و قانون آن

· -راهبری شرکتی بخش عمومی

· -مسائل مرتبط با شناخت داراییها و بدهیها و درآمدها و هزینه‌های بخش عمومی

· -تأثیر تغییر مبنای حسابداری به تعهدی بر شاخص‌های کلان اقتصادی مثل کسری بودجه، میزان نسبت بدهیهای دولت به تولید ناخالص داخلی و....

· -محدوده تلفیق بخش عمومی و تجزیه و تحلیل مبانی مناسب و ارائه راهکار و مبنای مناسب

· -محدوده بخش عمومی و تجزیه و تحلیل مبانی مناسب و ارائه راهکار و مبنای مناسب

· -موانع اجرای حسابداری تعهدی در ایران و ارائه راهکارهایی برای حل آن (با استفاه از تجارب کشورهای دیگر)

· -طبقه‌بندی نهادهای دولتی ایران برحسب ماهیت جریان ورود و خروج منابع از لحاظ درآمد و هزینه یا دریافت و پرداخت

· -مفهوم منفعت عمومی در کشورهای مخلتف

· -بررسی امکان استفاده از اصطلاح سود و زیان در نهادهای دولتی ایران

· -شناخت انواع داراییها و خصوصیات آنها و حسابداری آنها در بخش عمومی

· -نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان در بخش عمومی

· -شناخت نقاط قوت و ضعف و بکارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی

· -مطالعه تلفیقی درخصوص پیاده‌سازی حسابداری تعهدی

· -ارزیابی مسئولیت پاسخگویی درنهادهای بخش عمومی

· -راهکارهای ارتقای مسئولیت پاسخگویی عمومی

· -انطباق استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر ارتقای مسئولیت پاسخگویی نهادهای بخش عمومی

· -گزارشگری مالی در بخش عمومی (اجزا، اهداف، نیازها، کمبودها، راهکارهای تقویت و....)

· -حسابداری و گزارشگری داراییها و بدهیها در بخش عمومی

· -امکان‌سنجی تهیه صورتهای مالی تلفیقی در بخش عمومی

· -گزارشگری مالی دولت (سطوح، دامنه، و....)

· -ارزیابی و تبیین بهترین مبنای انتخاب حق‌الزحمه حسابرسی

· -فرآیند تعیین حق‌الزحمه حسابرس: مناقصه باشد یا نباشد؟

· -تأثیرگذاری حق‌الزحمه حسابرسی بر کیفیت کار حسابرسی

· -ارزش امضای حسابرس؟

· -روشهای نهادینه کردن عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی

· -تأثیر فرآیندهای نظارتی بر کیفیت حسابرسی

· -دلایل وجود و چرایی وجودفاصله انتظارات در حسابرسی

· -عوامل کاهش‌دهنده فاصله انتظارات در حسابرسی

· -عوامل تعیین‌کننده تقاضا برای حسابرسی در بخش عمومی و خصوصی

· -عوامل افزایش‌دهنده تقاضا برای حسابرسی در بخش عمومی و خصوصی

· -عوامل حفظ نسبت عرضه و تقاضا برای حسابرسی

· -ترکیب بهینه کمیته حسابرسی در شرکتها ونحوه انتصاب آنها

· -عوامل افزیش اثربخشی کمیته‌های حسابرسی در شرکتها

· -دلایل نخوت فعلی و عدم اثربخشی کمیته‌های حسابرسی در شرکتها

· -دلایل عدم اجرای حسابرسی عملیاتی در ایران

· -راهکارهایی برای اجرایی کردن حسابرسی عملیاتی در ایران

· -ارزیابی شاخص‌های تعیین کننده دوره چرخش حسابرس به‌منظور انتخاب بهترین شاخص در جهت افزایش کیفیت حسابرسی

· -ارزیابی کنترلهای داخلی و ارتباط آن با آزمونهای محتوا

· -موسسات حسابرسی شبکه‌ای: آری یا خیر

· -بررسی عدم دلایل ماندگاری نیروی کار در حرفه حسابرسی

· -ادغام موسسات: فرصت‌ها و تهدیدها

· -راهکارهای تقویت کنترلهای داخلی

 

 

تاریخ خبر : 1398/04/18
تعداد مشاهده این خبر : 3902