اخبار سازمان حسابرسی

انتشار پیش نویس استاندارد حسابداری شماره 37
پیش نویس استاندارد حسابداری شماره 37 با عنوان ابزارهای مالی: افشا منتشر شد.
  

پیش نویس استاندارد حسابداری شماره 37 با عنوان ابزارهای مالی : افشا توسط مدیریت تدوین استانداردها منتشر شد

تاریخ خبر : 1396/12/06
تعداد مشاهده این خبر : 3321