کتابخانه سازمان حسابرسی

شماره مدرکپدیدآورندهعنوانسال انتشارشماره راهنما
2442ه‍ورن‍ب‍ی‌، ا. اس‌ف‍ره‍ن‍گ‌ دان‍ش‍ج‍و: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌ ره‍ن‍م‍ا1993‭م ۴۲۳,/۹۱۵,ف -وه
1090ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌ ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌1975‭م ۴۲۳,/۹۱۵,ف -یح
6763 راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍زارش‍گ‍ری‌ م‍ال‍ی‌۱۰ ؛ ص‍ورت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌، ح‍ق‍وق‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ و غ‍ی‍رم‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ س‍ه‍ام‍داران‌ ف‍اق‍د ک‍ن‍ت‍رل‌1399‭۶۵۷,/۰۲۱۸,صبر -زب
6764ص‍ف‍رزاده‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ح‍س‍اب‍داری‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ (۱)1399‭۶۵۷,/۰۷۶,ح-فص
6765 اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ داخ‍ل‍ی‌ در دول‍ت‌ م‍رک‍زی‌1399‭۳۵۱,/۷۳,ص-سا
6767م‍ه‍رب‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ ورودی‌ ع‍ض‍وی‍ت‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ ح‍س‍اب‍داران‌ رس‍م‍ی‌ ای‍ران‌ (ب‍اپ‍اس‍خ‌ه‍ای‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌) ۱۳۹۸ -۱۳۹۰1399‭۶۵۷,/۴۵۰،۹۵۵,م -هم,۱۳۹۹
6770ای‍ران‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ب‍ورس‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا راه‍ن‍م‍ای‌ پ‍ذی‍رش‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا در ب‍ورس‌ و ف‍راب‍ورس‌ ای‍ران‌1399‭م ۳۴۶,/۵۵۰۶۶۶,ق -یا
6777 پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌ه‍ای‌ ک‍ارگ‍روه‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ح‍س‍اب‍داران‌ رس‍م‍ی‌ ای‍ران‌ (س‍ال‌ ۱۳۸۶ ت‍ا ش‍ه‍ری‍ور۱۳۹۹ )1399‭۶۵۷,م-رپ
6778م‍ح‍ج‍وب‌، دان‍ی‍ال‌اف‍ش‍ای‌ م‍ن‍اف‍ع‌ در واح‍ده‍ای‌ ت‍ج‍اری‌ دی‍گ‍ر؛ راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ اس‍ت‍ان‍دارد ح‍س‍اب‍داری‌ ش‍م‍اره‌۴۱1399‭۶۵۷,/۳۰۹۵۵,ا-حم
6779م‍ح‍ج‍وب‌، دان‍ی‍ال‌ص‍ورت‌ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍روه‌ و ش‍رک‍ت‌ اص‍ل‍ی‌ (ب‍ر اس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ لازم‌الاج‍را از اب‍ت‍دای‌ س‍ال‌۱۴۰۰ )1399‭۶۵۷,/۳۰۹۵۵,ص -حم
6656ک‍رم‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ام‍روری‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍ر اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍زارش‍گ‍ری‌ م‍ال‍ی‌ (IFRS)1398‭۶۵۷,/۰۲۱۸,م -رک
6655آخ‍ون‍دی‌، اح‍م‍دراه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ق‍ان‍ون‌ م‍ال‍ی‍ات‌ ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ (ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ و ح‍س‍اب‍داری‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌)1398‭۶۵۷,/۴۶,ر -خآ
6658ف‍اب‍وزی‌، ف‍ران‍ک‌ ج‍ی‌.اق‍ت‍ص‍اد م‍ال‍ی‌1398‭۳۳۲,ا-اف
6670 م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ب‍ه‌ ه‍م‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ گ‍زارش‍گ‍ری‌ پ‍ای‍داری‌،۲۰۱۸1398‭۳۳۸,/۹۲۷,ژ -جم
6671ب‍ی‍ران‍ون‍د، م‍ه‍دی‌آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ارت‌ آپ‌ه‍ا: ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ ف‍ی‍ن‌ ت‍ک‌ه‍ا1398‭۳۳۲,/۱۰۶۸۸,آ- یب
صفحه بعدصفحه آخر