کتابخانه سازمان حسابرسی

شماره مدرکپدیدآورندهعنوانسال انتشارشماره راهنما
2442ه‍ورن‍ب‍ی‌، ا. اس‌ف‍ره‍ن‍گ‌ دان‍ش‍ج‍و: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌ ره‍ن‍م‍ا1993‭م ۴۲۳,/۹۱۵,ف -وه
1090ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌ ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌1975‭م ۴۲۳,/۹۱۵,ف -یح
6656ک‍رم‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ام‍روری‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍ر اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍زارش‍گ‍ری‌ م‍ال‍ی‌ (IFRS)1398‭۶۵۷,/۰۲۱۸,م -رک
6655آخ‍ون‍دی‌، اح‍م‍دراه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ق‍ان‍ون‌ م‍ال‍ی‍ات‌ ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ (ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ و ح‍س‍اب‍داری‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌)1398‭۶۵۷,/۴۶,ر -خآ
6658ف‍اب‍وزی‌، ف‍ران‍ک‌ ج‍ی‌.اق‍ت‍ص‍اد م‍ال‍ی‌1398‭۳۳۲,ا-اف
6670 م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ب‍ه‌ ه‍م‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ گ‍زارش‍گ‍ری‌ پ‍ای‍داری‌،۲۰۱۸1398‭۳۳۸,/۹۲۷,ژ -جم
6671ب‍ی‍ران‍ون‍د، م‍ه‍دی‌آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ارت‌ آپ‌ه‍ا: ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ ف‍ی‍ن‌ ت‍ک‌ه‍ا1398‭۳۳۲,/۱۰۶۸۸,آ- یب
6672رزاق‌، ن‍اص‍رآزم‍ون‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ح‍س‍اب‍داران‌ رس‍م‍ی‌ ای‍ران‌ (ح‍س‍اب‍داری‌)1398‭۶۵۷,/۴۵۰،۹۵۵,آ-زر
5297ای‍ران‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍ان‍ون‌ و م‍ق‍ررات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ح‍س‍اب‍داران‌ رس‍م‍ی‌ ای‍ران‌1397‭م ۳۴۶,/۵۵۰۶۳,م -یا,۱۳۹۷
5478س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ - ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ت‍دوی‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌اص‍ول‌ و ض‍واب‍ط ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌: اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌1397‭۶۵۷,/۴۵۰۲،۱۸۵۵,ا -اس
6162آزاد، ع‍ب‍دال‍ه‌راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ (۱)؛ گ‍زارش‌ ح‍س‍اب‍رس‌ درب‍اره‌ی‌ ص‍ورت‌ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌1397‭۶۵۷,/۰۲۱۸,ر -زآ
6593ام‍ی‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ت‍ع‍ادل‌ ع‍م‍وم‍ی‌ پ‍وی‍ای‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ (DSGE)1397‭۳۳۹,ا-ما
6605ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، س‍ی‍دع‍ل‍ی‌م‍روری‌ ب‍ر ح‍س‍اب‍داری‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍زارش‍گ‍ری‌ م‍ال‍ی‌ (IFRS)1397‭۶۵۷,/۰۲۱۸,م -سح
6601 م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ آزم‍ون‌ه‍ای‌ ورودی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ح‍س‍اب‍داران‌ رس‍م‍ی‌ ای‍ران‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌۹۶ -۸۱1397‭۶۵۷,/۴۵۰،۹۵۵,ک -جم
6600آخ‍ون‍دی‌، اح‍م‍دق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد آزم‍ون‌ ع‍ض‍وی‍ت‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ ح‍س‍اب‍داران‌ رس‍م‍ی‌1397‭۶۵۷,/۴۶,ق -خآ,۱۳۹۷
صفحه بعدصفحه آخر