کتابخانه سازمان حسابرسی

شماره مدرکپدیدآورندهعنوانسال انتشارشماره راهنما
2442ه‍ورن‍ب‍ی‌، ا. اس‌ف‍ره‍ن‍گ‌ دان‍ش‍ج‍و: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌ ره‍ن‍م‍ا1993‭م ۴۲۳,/۹۱۵,ف -وه
1090ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌ ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌1975‭م ۴۲۳,/۹۱۵,ف -یح
6656ک‍رم‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ام‍روری‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍ر اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍زارش‍گ‍ری‌ م‍ال‍ی‌ (IFRS)1398‭۶۵۷,/۰۲۱۸,م -رک
6655آخ‍ون‍دی‌، اح‍م‍دراه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ق‍ان‍ون‌ م‍ال‍ی‍ات‌ ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ (ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ و ح‍س‍اب‍داری‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌)1398‭۶۵۷,/۴۶,ر -خآ
6658ف‍اب‍وزی‌، ف‍ران‍ک‌ ج‍ی‌.اق‍ت‍ص‍اد م‍ال‍ی‌1398‭۳۳۲,ا-اف
6670 م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ب‍ه‌ ه‍م‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ گ‍زارش‍گ‍ری‌ پ‍ای‍داری‌،۲۰۱۸1398‭۳۳۸,/۹۲۷,ژ -جم
6671ب‍ی‍ران‍ون‍د، م‍ه‍دی‌آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ارت‌ آپ‌ه‍ا: ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ ف‍ی‍ن‌ ت‍ک‌ه‍ا1398‭۳۳۲,/۱۰۶۸۸,آ- یب
6672رزاق‌، ن‍اص‍رآزم‍ون‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ح‍س‍اب‍داران‌ رس‍م‍ی‌ ای‍ران‌ (ح‍س‍اب‍داری‌)1398‭۶۵۷,/۴۵۰،۹۵۵,آ-زر
43ای‍ران‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌ق‍ان‍ون‌ ب‍ودج‍ه‌ ک‍ل‌ ک‍ش‍ور1398‭۳۴۳,‭/۵۵۰۳۴,‭ق - یا,‭۱۳۹۸
6712 م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ب‍ه‌ ه‍م‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ گ‍زارش‍گ‍ری‌ پ‍ای‍داری‌،۲۰۱۸1398‭۳۳۸,‭/۹۲۷,‭ز-جم
6713ه‍م‍ت‍ی‌، ح‍س‍ن‌درآم‍د ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ ح‍اص‍ل‌ از ق‍رارداد ب‍ا م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ IFRS 151398‭۶۵۷,‭/۰۲۱۸,‭د -مه
6715غ‍لام‍رض‍ای‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌م‍ج‍م‍وع‍ه‌ خ‍لاص‍ه‌ و س‍والات‌ چ‍ه‍ار گ‍زی‍ن‍ه‌ ای‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ (ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر آزم‍ون‌ ج‍ام‍ع‌ ح‍س‍اب‍داران‌ رس‍م‍ی‌ ای‍ران‌ و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ م‍وس‍س‍ات‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌)1398‭۶۵۷,‭/۴۵۰،۷۶,‭م-لغ
5297ای‍ران‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍ان‍ون‌ و م‍ق‍ررات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ح‍س‍اب‍داران‌ رس‍م‍ی‌ ای‍ران‌1397‭م ۳۴۶,/۵۵۰۶۳,م -یا,۱۳۹۷
5478س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ - ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ت‍دوی‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌اص‍ول‌ و ض‍واب‍ط ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌: اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌1397‭۶۵۷,/۴۵۰۲،۱۸۵۵,ا -اس
6162آزاد، ع‍ب‍دال‍ه‌راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ (۱)؛ گ‍زارش‌ ح‍س‍اب‍رس‌ درب‍اره‌ی‌ ص‍ورت‌ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌1397‭۶۵۷,/۰۲۱۸,ر -زآ
صفحه بعدصفحه آخر