کتابخانه سازمان حسابرسی

شماره مدرکپدیدآورندهعنوانسال انتشارشماره راهنما
2ج‍ی‍ک‍س‌، ج‍ان‌ش‍م‍ال‌ و ج‍ن‍وب‌1365‭د,ش -یج
3دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍گ‍ف‍ت‌1360‭د,د -سد
4ش‍ای‍رر، وی‍ل‍ی‍ام‌غ‍رق‌ ن‍ب‍رد ن‍اوب‍ی‍س‍م‍ارک‌1368‭د,غ -اش
5م‍رادی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌ب‍چ‍ه‌ه‍ای‌ ق‍ال‍ی‍ب‍اف‍خ‍ان‍ه‌ (دو ق‍ص‍ه‌ روس‍ت‍ای‍ی‌)1359‭د,ب -رم
6م‍رادی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ م‍ج‍ی‍د1367‭د,ق -رم
7م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌داس‍ت‍ان‌ راس‍ت‍ان‌ ‭د,د -طم
8م‍ح‍م‍دی‌ن‍ژاد، ح‍س‍ن‌روش‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و آم‍ار در ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌1354‭۰۰۱,/۴,ر -حم
9م‍وزر، س‌. اروش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌1367‭۰۰۱,/۴,ر -وم
10ن‍ب‍وی‌، ب‍ه‍روزم‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌1350‭۰۰۱,/۴,م -بن
11ال‍ن‌، آر. ج‍ی‌. دی‌آم‍ار ب‍رای‌ اق‍ت‍ص‍اد1350‭۰۰۱,/۴۲۲,آ -لا
13ت‍اج‍داری‌، پ‍روی‍زم‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر آم‍ار1366‭۰۰۱,/۴۲۲,م -ات
14ح‍م‍ی‍دزاده‌، م‍ح‍م‍درض‍ام‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر: آم‍ار ک‍ارب‍ردی‌ در اق‍ت‍ص‍اد، ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌1365‭۰۰۱,/۴۲۲,م -مح
15ش‍اه‍ی‍ن‌، ش‍اپ‍ورروش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ در اق‍ت‍ص‍اد و ک‍س‍ب‌ و ک‍ار1345‭۰۰۱,/۴۲۲,ر -اش
16ع‍ب‍اس‌ زادگ‍ان‌، م‍ح‍م‍دک‍ارب‍رد آم‍ار در م‍دی‍ری‍ت‌1365‭۰۰۱,/۴۲۲,ک -بع
17ک‍ی‍ق‍ب‍ادی‌، پ‍روی‍زآم‍ار و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌1354‭۰۰۱,/۴۲۲,آ -یک
صفحه بعدصفحه آخر