اسامي و شماره تماس مديران سازمان

نام خانوادگی نام سمت تلفن نمابر
بزرگ اصل موسی مدير عامل و رئيس هيأت‌عامل 88726111-12 88726113
پناهی فرهاد قائم مقام و عضو هيأت‌عامل 88723220  
اسدی مرتضی عضو هيأت‌عامل 88726304 82182311
شالی محمود عضو هيأت‌عامل 88722169  
داداش زاده نوروز عضو هيأت‌عامل 88722422  
اسعدی علیرضا عضو هيأت‌عامل 88502619 88503754
اسماعیلی قدرت اله عضو هيأت‌عامل 88726110 88726114
عثمانی محمد قسیم رئيس هيئت‌عالي نظارت 88502612-15 82183992
موسوی داور سید اکبر عضو هيأت‌ عالي نظارت 88502612  
طهماسبی کیوان عضو هيأت‌ عالي نظارت 88502612  
ونائی حسن عضو هيأت‌ عالي نظارت 88503752  
موسوی سید بها الدین عضو هيأت‌ عالي نظارت 88502612  
عظیمی اصغر دبیر هیات عالی نظارت 88502612  
جعفری تنها سید احمد معاون توسعه مدیریت و منابع 88726324 88710948
لطف الهی فرج معاون فنی،تحقیقات و تدوین استاندارد حسابرسی  88726101 82182514
اسماعیل زاده رضا مدير ارشد حسابرسی 88502617  
خطیب زاده محمد حسین مدير ارشد حسابرسی 88726107  
فرزادفر فریبرز مدير ارشد حسابرسی 88710919  
کاظمی حسن مدیر ارشد حسابرسی 031-36241141  
موسوی پور سید مهدی مدیر ارشد حسابرسی 88726326  
کریمی فلورا مدیر ارشد حسابرسی 88726305  
حسن پور اصغر مدیر ارشد حسابرسی 88717911  
نجات بخش حسین مدیر ارشد حسابرسی 88722169  
آقایی علیرضا مدیر ارشد حسابرسی 88728842  
میر حسینی مطلق سید صمد مدیر ارشد حسابرسی 88726105  
مشکانی علی مدیر ارشد حسابرسی 88713858  
محمدخانی غلامعباس مدیر ارشد حسابرسی 88726106  
سراج سلیمان مدیر ارشد حسابرسی 88503749  
مکرمی یداله مدیر ارشد مجله حسابرس 88953119  
قربانزاده بهزاد مدیر ارشد حسابرسی عملیاتی 88963158 88968396
عسگریان هاله مدیر ارشد بررسی های فنی و حرفه ای 88502618  
عضدی محمدعلی مدیر ارشد کنترل کیفیت 88726110