استانداردها و گزارش های حسابرسی

شمارهعنوانPdfWordPowerPoint
1تغییرات در دستورالعملهای حسابرسی و اطمینان بخشی : چالشها و فرصتها