سازمان حسابرسی
خانه   |   نقشه سایت   
امروز 
برابر با 


صفحه اصلی
درباره سازمان
انتشارات سازمان
کتابخانه سازمان
تدوین استانداردها
نظر سنجی
تماس با ما

شماره نشریه :  
عنوان نشریه :  
شماره چاپ :  
سال چاپ :  
13
مولف :  
نمایش :

شماره نشریهعنوان نشریهچاپسال چاپمولف/مترجمقیمتموجودی
۱۸۷حسابداریسازمانهای دولتی غیر انتفاعی جلد سوم نشریه187۱۸۶غلامحسین مهدوی۳۰,۰۰۰دارد
۱۱۷حسابداری سرمایه گذاریدر سهام و سایر اوراق بهادار نشریه 117۱۲۸۹رضا نظری۳۵,۰۰۰دارد
۱۰۹اصول هزینه یابی و روشهای حسابداری صنعتی جلد دوم نشریه 109۴۸۹حسن سجادی نژاد۴۰,۰۰۰دارد
۸۰حسابداری موادوموجودی کالانشریه 80۱۵۹۰رضانظری ۴۵,۰۰۰دارد
۱۲۰حسابداری پیشرفته جلداول نشریه 120۹۹۰رضاشباهنگ ۶۰,۰۰۰دارد
۷۹حسابداری بدهیهای جاری واحتمالی نشریه 79۱۰۸۶تیموری و گودرزی ۸,۰۰۰دارد
۱۰۲مدیریت مالی جلد دوم نشریه 102۸۹۱دکتر رضا شباهنگ۶۰,۰۰۰دارد
۹۴حسابداری شرکتهای سهامی نشریه 94۱۶۹۱رضا نظری۵۵,۰۰۰دارد
۷۵حسابداری مالی جلد اول نشریه 75۱۴۹۱دکتر رضا شباهنگ۵۵,۰۰۰دارد
۱۹۹استانداردهای بین المللی اموزش حسابداری ۲۹۱مدیریت اموزش وتحقیقات ۳۵,۰۰۰دارد
۱۲۳ائین رفتارحرفه ای نشریه 123۹۹۱کمیته فنی سازمان حسابرسی ۲۰,۰۰۰دارد
۸۱حسابداری مالی جلد دوم نشریه 81۱۱۹۲رضاشباهنگ ۸۰,۰۰۰دارد
۱۹۵اخلاق وآیین رفتار حسابداران حرفه ای نشریه 195۲۹۳مصطفی علی مدد۷۰,۰۰۰دارد
۲۰۵کاربرداکسل درحسابرسی ۱۹۳اقایان محسن غلامرضایی ومنصور مافی۸۰,۰۰۰دارد
۱۳۵کنترل داخلی چارچوب یکپارچه جلددومنشریه 135۷۹۴کیهان مهام امیرپوریانسب۹۰,۰۰۰دارد
۱۷۸فرهنگ اصطلاحات حسابداری نشریه 178۴۹۳دکتر فضل اله اکبری۲۲۰,۰۰۰دارد
۱۳۳حسابداری واحدهای تولیدکشاورزی نشریه 133۵۹۴محمدعلی قوامی ۱۰۰,۰۰۰دارد
۱۲۵مفاهیم وروشهای اساسی امارنشریه 125۶۹۴علی مدنی۲۰۰,۰۰۰دارد
۹۰حسابداری استهلاک نشریه 90۱۵۹۴اکبری - علی مدد۶۰,۰۰۰دارد
۱۸۸حسابرسی تقلبات وکارشناس مالی حسابداری دادگاهی نشریه 188۳۹۴حبیب اله تیموری۱۲۰,۰۰۰دارد
۱۸۹حسابداری گاوهای گوشتی نشریه 189۲۹۴ملک آرایی - علی فرزین۸۰,۰۰۰دارد
۱۶۲حسابداری گاوهای شیری نشریه 162۴۹۴ملک آرایی و علی فرزین۵۲,۰۰۰دارد
۱۵۸حسابداری صنعتی هزینه یابی جلد اول نشریه 158۱۱۹۴عزیز عالی ور۲۴۰,۰۰۰دارد
۹۲مدیریت مالی جلد اول نشریه 92۱۵۹۴دکتر رضا شباهنگ۱۰۰,۰۰۰دارد
۱۷۷حسابداری صنعتی جلد دوم هزینه یابی نشریه 177۶۹۴عزیز عالیور۲۳۰,۰۰۰دارد
۱۴۴حسابداری پیشرفته جلددوم نشریه 144۶۹۴دکتر رضا شباهنگ۱۲۰,۰۰۰دارد
۱۴۰هزینه یابی برمبنای فعالیت نشریه 140۷۹۴احمدعزیزی واحمدمدرس ۹۰,۰۰۰دارد
۱۱۳مبانی نظری و گزارشگری مالی در ایران نشریه 113۱۰۹۴کمیته فنی۴۰,۰۰۰دارد
۶۵حسابداری اصلاح اشتباهات نشریه 65۱۲۹۵نویسی- عالیور -نظری۸۰,۰۰۰دارد
۱۱۵دستور العمل حسابرسی طرحهای عمرانی جلد اول و دوم نشریه 115۲۹۵سازمان حسابرسی۳۰۰,۰۰۰دارد
۱۴۲حسابداری شناسای درامدنشریه 142۵۹۵تیموری ماسوله ۱۲۰,۰۰۰دارد
۱۶۷تئوری حسابداری جلد دوم نشریه 167۱۰۹۵دکتر رضا شباهنگ۸۰,۰۰۰دارد
۲۰۱مفاهیم نظری حسابداری مالی دولت مرکزی (جلداول )۲۹۵دکترمحمد حسین صفرزاده ۷۰,۰۰۰دارد
۱۰۲۲قانون مالیاتهای مستقیم۱۹۵سازمان حسابرسی۲۵,۰۰۰دارد
۱۵۶صورتهای مالی نمونه تلفیقی نشریه 156۱۰۹۵کمیته فنی۴۰,۰۰۰دارد
۱۴۸حسابرسی کا مپیوتری نشریه 148۸۹۵کامبیز فرقاندوست حقیقی۵۰,۰۰۰دارد
۲۰۹حسابداری صنعتی جلد سوم تصمیم گیری برنامه ریزی و کنترل۱۹۵عزیز عا لی ور۳۰۰,۰۰۰دارد
۱۳۱حسابداری مدیریت نشریه 131۲۸۹۵رضاشباهنگ۱۱۰,۰۰۰دارد
۸۶اصول حسابدلری جلد دوم نشریه 86۲۳۹۵علی مدد وملک ارایی۹۰,۰۰۰دارد
۱۹۰راهنمای بکارگیری استاندارد 21 -اجاره ها- نشریه 190۷۹۵احمد مدرس- شورورزی- بولو۵۰,۰۰۰دارد
۱۹۴راهنمای بکارگیری استاندارد 20و23 -مشارکتهای خاص-نشریه 194۴۹۵دکتر یونس بادآور نهندی۵۰,۰۰۰دارد
۲۰۴راهنمای بکارگیری استاندارد شماره 12 مالیات بر درآمد۳۹۵دکتر بزرگ اصل۳۵,۰۰۰دارد
۱۳۶حسابرسی داخلی اثربخش نشریه 136۹۹۵کمالی زارع ارباب سلیمانی ۱۰۰,۰۰۰دارد
۲۱۱راهنمای بکارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 8قسمتهای۲۹۵افسانه رفیعی ۳۵,۰۰۰دارد
۱۹۳راهنمای بکارگیری استاندارد17-داراییهای نامشهود-نشریه193۷۹۵دکتر امید پورحیدری۴۵,۰۰۰دارد
۲۰۰حسابداری پیشرفته 2۳۹۵سازمان حسابرسی۲۲۰,۰۰۰دارد
۲۰۳پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای نخستین بار۳۹۵دکتر محمدحسین صفرزاده۷۵,۰۰۰دارد
۲۰۷راهنمای استاندارد گزارشگری مالی صورتهای مالی تلفیقی نمونه۳۹۶دکتر موسی بزرگ اصل۳۵,۰۰۰دارد
۱۳۴حسابداری سازمانهای دولتی غیرانتفاعی جلداول نشریه 134۸۹۶غلامحسین مهدوی ۱۲۰,۰۰۰دارد
۳۶حسابداری صنعتی جلد اول برنامه ریزی کنترل نشریه 36۴۳۹۵نویسی-حسینی-نظری-عالیور۱۲۰,۰۰۰دارد
۱۲۸قیمت گذاری انتقالات داخلی نشریه 128۵۹۵عزیزعالی ور۵۰,۰۰۰دارد
۱۰۲۱استاندارد حسابداری بخش عمومی۲۹۶کمیته تدوین استانداردها۱۰۰,۰۰۰دارد
۱۸۶استانداردهای حسابرسی با ساختار آموزشی نشریه186۶۹۵کیهان مهام۲۰۰,۰۰۰دارد
۱۲۴استانداردهای حسابرسی نشریه 124۱۵۹۶کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی۲۲۰,۰۰۰دارد
۱۶۸بیانیه ای در باره تئوری حسابداری نشریه 168۶۹۶موسی بزرگ اصل۷۰,۰۰۰دارد
۱۸۰راهنمای بکارگیری استاندارد شماره 4و5 ذخایر نشریه 180۸۹۶احمد مدرس و محمد رضا شورورزی۴۰,۰۰۰دارد
۱۲۶حسابداری قرادادهای بلندمدت پیمانکاری نشریه 126۲۱۹۶علی مدد ملک ارایی۱۲۰,۰۰۰دارد
۱۰۵اصول حسابرسی جلد دوم نشریه 105۲۲۹۶عباس ارباب سلیمانی۱۵۰,۰۰۰دارد
۱۱۸کنترلهای داخلی چهار چوب یکپارچه جلد اول نشریه 118۵۹۶پوریا نسب - کیهان مهام۸۵,۰۰۰دارد
۱۳۲حسابرسی بانکهای تجاری نشریه 132۷۹۶محدعلی قوامی ۸۵,۰۰۰دارد
۱۸۲راهنمای بکار گیری استاندارد شماره 15 سرمایه گذاریها نشریه182۸۹۶دکتر امید پورحیدری۴۰,۰۰۰دارد
۴۸حسابداری صنعتی جلد دوم برنامه ریزی کنترل نشریه 48۲۶۹۶نویسی-حسینی-نظری-عالیور۱۵۰,۰۰۰دارد
۱۰۲۳قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون برنامه پنجسا۱۹۶سازمان حسابرسی۶۰,۰۰۰دارد
۲۱۳داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات (213)۱۹۶سازمان حسابرسی۵۰,۰۰۰دارد
۱۵۱ساختار تئوری حسابداری نشریه 151۴۹۶حبیب اله تیموری۱۹۰,۰۰۰دارد
۱۵۷تئوری حسابداری جلد اول نشریه 157۱۵۹۶دکتر رضا شباهنگ۹۰,۰۰۰دارد
۸۲حسابداری صنعتی جلدسوم برنامه ریزی کنترل نشریه 82۲۰۹۶عالی ور وشباهنگ ۱۲۰,۰۰۰دارد
۱۲۹تجزیه تحلیل صورتهای مالی نشریه 129۲۰۹۶فضل اله اکبری ۱۰۰,۰۰۰دارد
۶۶حسابداری مدارک ناقص نشریه 66۱۹۹۶ارباب سلیمانی- ملک آرایی۴۵,۰۰۰دارد
۱۷۹راهنمای بکار گیری استاندارد شماره 8 موجودی کالا نشریه 179۸۹۶دکتر موسی بزرگ اصل۴۵,۰۰۰دارد
۱۸۴راهنمای بکارگیری استاندارد 22 مالی میان دوره ای نشریه 184۷۹۶یونس بادآور نهندی۴۵,۰۰۰دارد
۲۱۰راهنمای استاندارد گزارشگری مالی 13 ارزش منصفانه۲۹۶دکتر محمد حسین صفرزاده۷۵,۰۰۰دارد
۸۷اصول حسابرسی جلد اول نشریه 87۳۳۹۶ارباب سلیمانی- نفری۱۲۰,۰۰۰دارد
۲۱۷راهنمای به کارگیری استاندار بین المللی حسابداری 19 مزایای کا۱۹۶سازمان حسابرسی۷۵,۰۰۰دارد
۷۸اصول حسابداری جلد اول نشریه 78۳۴۹۶علی مدد -ملک آرایی۱۲۰,۰۰۰دارد
۲۱۲مدیریت بدهیهای بخش عمومی۲۹۶سازمان حسابرسی۱۷۰,۰۰۰دارد
۱۷۴حسابرسی داخلی نشریه 174۵۹۶ارباب سلیمانی- کمالی زارع۱۷۰,۰۰۰دارد
۱۵۰دستورالعمل حسابرسی مبتنی بر ریسک نشریه 150۱۱۹۶کمیته فنی۵۰,۰۰۰دارد
۱۸۵راهنمای بکارگیریاستاندارد 9 -پیمانکاری نشریه 185۱۰۹۶دکتر موسی بزرگ اصل۵۵,۰۰۰دارد
۱۵۳حسابداری اوراق مشارکت نشریه 153۶۹۶مصطفی علی مدد۱۵۰,۰۰۰دارد
۲۱۸راهنمای به کارگیری استانداردهای بین المللی شرکتهای بیمه۱۹۶سازمان حسابرسی۷۵,۰۰۰دارد
۱۰۲۴استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی۱۹۶سازمان حسابرسی۴۵۰,۰۰۰دارد
۲۱۴نمونه گیری حسابرسی۱۹۶سازمان حسابرسی۱۷۰,۰۰۰دارد
۱۵۲حسابرسی شبکه های کامپیوتری نشریه 152۳۹۶ناصر آریا۱۲۰,۰۰۰دارد
۱۸۱حسابرسی کامپیوتری و فن آوری اطلاعات نشریه 181۳۹۶ناصر آریا- فرقاندوست حقیقی۱۷۰,۰۰۰دارد
۲۰۲مدیریت مالی بخش عمومی ۳۹۶دکتر بتول زارعی۱۴۰,۰۰۰دارد
۲۱۵استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی ۱۹۶سازمان حسابرسی۶۰,۰۰۰دارد
۲۱۶گذار به مبنای تعهدی حسابداری رهنمودی برای واحدهای بخش عمومی۱۹۶سازمان حسابرسی۱۵۰,۰۰۰دارد
۱۲۷استانداردهای حسابرسی دولتی نشریه 127۶۹۷محمدعلی قوامی ۱۰۰,۰۰۰دارد
۱۰۱۹استانداردهای حسابرسی عملیاتی ۳۹۷سازمان حسابرسی ۱۲۰,۰۰۰دارد
۱۹۲راهنمای بکارگیری استاندارد11-داراییهای ثابت مشهود-نشریه 192۷۹۷پورحیدری- رحمانی۵۵,۰۰۰دارد
۲۱۹راهنمای بکارگیری استاندارد بین المللی حسابداری 33 سود هر سهم۱۹۷سازمان حسابرسی۶۰,۰۰۰دارد
۲۰۶اصول حسابرسی جلد اول۳۹۷مدیریت تدوین استانداردها۳۵۰,۰۰۰دارد
۱۷۵حسابداری میانه جلد اول نشریه 175۱۲۹۷دکتر موسی بزرگ اصل۱۴۰,۰۰۰دارد
۲۲۰راهنمای استاندارد بین المللی حسابداری 36 کاهش ارزش داراییها ۱۹۷سازمان حسابرسی۱۷۰,۰۰۰دارد
۲۲۱رهنمایی استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 16 اجاره ها۱۹۷سازمان حسابرسی۱۲۰,۰۰۰دارد
۱۵۹نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزادنشریه 159۱۰۹۷حامی امیر اصلانی۱۵۰,۰۰۰دارد
۱۰۲۵استانداردهای حسابداری بخش عمومی شماره 11-14۱۹۷کمیته تدوین۱۳۰,۰۰۰دارد
۱۱۹استانداردهای خدمات حسابداری و بررسی صورتهای مالی نشریه 119۶۹۷فرقاندوست حقیقی - کمالی زارع۱۵۰,۰۰۰دارد
۱۴۶حسابداری سازمانهای دولتی غیر انتفاعی جلد دوم نشریه 146۶۹۷غلامحسین مهدوی۳۵۰,۰۰۰دارد
۱۲۱بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی نشریه 121۱۰۹۷علی نیکخواه ازاد۱۱۰,۰۰۰دارد
۱۹۶حسابداری میانه (1)جلد دوم نشریه 196۷۹۷نهندی- ناظمی۵۵۰,۰۰۰دارد
۱۹۷راهنمای بکارگیری استاندارد 25-قسمتهای مختلف نشریه 197۴۹۷افسانه رفیعی۱۲۰,۰۰۰دارد
۱۲۴استانداردهای حسابرسی نشریه 124۱۶۹۷کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی۴۰۰,۰۰۰دارد
۱۰۰مجله حسابرس۱۹۸سازمان حسابرسی۵۰,۰۰۰دارد
۱۶۶صورتهای مالی نمونه سهامی عام نشریه 166۲۴۹۷کمیته فنی۶۵,۰۰۰دارد
۱۹۸حسابداری میانه 2۶۹۸دکتر بزرگ اصل - رفیعی - نهندی۴۰۰,۰۰۰دارد
*** کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان حسابرسی می باشد. ***