لیست نشریات

     
شماره نشریهعنوان نشریهچاپسال چاپمولف/مترجمقیمتموجودی
۱۸۷حسابداریسازمانهای دولتی غیر انتفاعی جلد سوم نشریه187۱۱۳۸۶غلامحسین مهدوی۳۰,۰۰۰دارد
۱۱۷حسابداری سرمایه گذاریدر سهام و سایر اوراق بهادار نشریه 117۱۲۱۳۸۹رضا نظری۳۵,۰۰۰دارد
۷۹حسابداری بدهیهای جاری واحتمالی نشریه 79۱۰۱۳۸۶تیموری و گودرزی ۸,۰۰۰دارد
۹۴حسابداری شرکتهای سهامی نشریه 94۱۶۱۳۹۱رضا نظری۵۵,۰۰۰دارد
۷۵حسابداری مالی جلد اول نشریه 75۱۴۱۳۹۱دکتر رضا شباهنگ۵۵,۰۰۰دارد
۱۹۵اخلاق وآیین رفتار حسابداران حرفه ای نشریه 195۲۱۳۹۳مصطفی علی مدد۷۰,۰۰۰دارد
۱۷۸فرهنگ اصطلاحات حسابداری نشریه 178۴۱۳۹۳دکتر فضل اله اکبری۲۲۰,۰۰۰دارد
۱۳۳حسابداری واحدهای تولیدکشاورزی نشریه 133۵۱۳۹۴محمدعلی قوامی ۱۰۰,۰۰۰دارد
۱۲۵مفاهیم وروشهای اساسی امارنشریه 125۶۱۳۹۴علی مدنی۲۰۰,۰۰۰دارد
۱۸۸حسابرسی تقلبات وکارشناس مالی حسابداری دادگاهی نشریه 188۳۱۳۹۴حبیب اله تیموری۱۲۰,۰۰۰دارد
۱۸۹حسابداری گاوهای گوشتی نشریه 189۲۱۳۹۴ملک آرایی - علی فرزین۸۰,۰۰۰دارد
۱۶۲حسابداری گاوهای شیری نشریه 162۴۱۳۹۴ملک آرایی و علی فرزین۵۲,۰۰۰دارد
۹۲مدیریت مالی جلد اول نشریه 92۱۵۱۳۹۴دکتر رضا شباهنگ۱۰۰,۰۰۰دارد
۱۴۴حسابداری پیشرفته جلددوم نشریه 144۶۱۳۹۴دکتر رضا شباهنگ۱۲۰,۰۰۰دارد
۱۴۰هزینه یابی برمبنای فعالیت نشریه 140۷۱۳۹۴احمدعزیزی واحمدمدرس ۹۰,۰۰۰دارد
۱۱۵دستور العمل حسابرسی طرحهای عمرانی جلد اول و دوم نشریه 115۲۱۳۹۵سازمان حسابرسی۳۰۰,۰۰۰دارد
۱۴۲حسابداری شناسای درامدنشریه 142۵۱۳۹۵تیموری ماسوله ۱۲۰,۰۰۰دارد
۱۶۷تئوری حسابداری جلد دوم نشریه 167۱۰۱۳۹۵دکتر رضا شباهنگ۸۰,۰۰۰دارد
۲۰۱مفاهیم نظری حسابداری مالی دولت مرکزی (جلداول )۲۱۳۹۵دکترمحمد حسین صفرزاده ۷۰,۰۰۰دارد
۱۴۸حسابرسی کا مپیوتری نشریه 148۸۱۳۹۵کامبیز فرقاندوست حقیقی۵۰,۰۰۰دارد
صفحه بعدصفحه آخر