شناسه خدمت سازمان حسابرسی

خدمت دستگاه اجرایی
1- عنوان خدمت :
حسابرسی و بازرس قانونی
2-شناسه خدمت : 10011168000
3-ارائه دهنده خدمت نام دستگاه اجرایی: سازمان حسابرسی
نام دستگاه مادر: وزارت امور اقتصادی و دارایی
4-مشخصات خدمت

شرح خدمت: براساس قانون اساسنامه وظایف سازمان حسابرسی عبارت است از: انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی کلیه دستگاه هایی که برطبق اصول 44 و 45 قانون اساسی که مالــکیت عـمـــومی بر آنها مترتب است از قبیل بانکها، موسسات و شرکتهای بیمه و همچنین شرکتهای دولتی و شرکتهای متعلق به نهادهای انقلاب اسلامی، شرکتهایی که درمجموع بیش از 50 درصد سرمایه آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دستگاههای فوق می باشد، حسابرسی طرحهای تمــــلک دارایی های سرمایه ای و سایــــر قراردادهای ایجاد دارایی سرمایه ای مورد اجرا در دستگاههای مذبور، انجام حسابرسی ویژه موارد ارجـاعی توسط وزیر اموراقتصـادی و دارایی درحدود امکانات سازمان، ارائه خدمات و مشاوره مالی و مدیریتی به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و دستگاههای مذکور، ارائه خدمات و مشاوره مالی و طرح و استقرار سیستمهای مالی و خدمات مدیریت به سایر دستگاهها، تدوین وانتشاراصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی شامل استانداردهای حسابداری، استانداردهای حسابرسی، استانداردهای حسابداری عمومی،آیین رفتارحرفه ای و رهنمودهای مربوط به امور فوق، تدوین موازین اخلاقی و رفتار حرفه ای حسابرسان سازمان براساس اصول و موازین اسلامی،انجام تحقیقات و مطالعات لازم به منظور کسب آخرین اطلاعات در زمینه حسابرسی و حسابداری و سایر رشته های مرتبط، نشر واشاعه نتایج مطالعات و تحقیقات به منظورافزایش مستمر سطح دانش تخصصی حسابرسی و حسابداری درکشور، همکاری با سازمان های دولتی، دانشگاهها، مراکز آموزشی و سایر دستگاه ها در زمینه آماده سازی نیروی انسانی مورد نیاز برای امور حسابرسی و حسابداری و تربیت و آموزش افراد متعهد جهت تامین کادر متخصص مورد نیاز از طریق اجرای برنامه های مداوم آموزشی وآموزش حین خدمت برای شاغلین در سازمان.

نوع خدمت خدمت به شهروندان(G2C) نوع مخاطبین کلیه دستگاههای اجرایی
خدمت به کسب و کار(G2B)
خدمت به دیگر دستگاههای دولتی(G2G)
ماهیت خدمت حاکمیتی تصدی گری
سطح خدمت ملی منطقه ای استانی شهری روستایی
رویدادمرتبط با: تولد آموزش سلامت مالیات کسب وکار تامین اجتماعی ثبت مالکیت
تاسیسات شهری بیمه ازدواج بازنشستگی مدارک و گواهینامه ها وفات سایر
نحوه آغاز خدمت تقاضای گیرنده خدمت فرارسیدن زمانی مشخص رخداد رویدادی مشخص
تشخیص دستگاه سایر
مدارک لازم برای انجام خدمت اطلاعات مالی و سایر موارد مرتبط
قوانین و مقررات بالادستی قانون تجارت، قانون بودجه وقانون پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران
5- جزییات خدمت آمار تعداد خدمت گیرندگان بیش از 900شرکت خدمت گیرنده در ماه فصل سال
متوسط مدت زمان ارائه خدمت : عمدتا به صورت سالانه، درصورت درخواست متقاضی خدمت دوره های سه ماهه یا شش ماهه
تواتر یکبار برای همیشه یکبار در: ماه فصل سال
تعداد بار مراجعه حضوری بنا به نیاز درخواست کنندگان
هزینه ارائه خدمت (ريال)به خدمت کنندگان مبلغ(مبالغ) شماره حساب(های) بانکی پرداخت به صورت الکترونیک
6- آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن : audit.org.ir
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی ازآن :audit.org.ir
مراحل خدمت نوع ارائه رسانه ارتباطی خدمت
درمرحله اطلاع رسانی الکترونیکی اینترنتی(مانندوبگاه دستگاه) تلفن همراه(برنامه کاربردی)
پست الکترونیک ارسال پستی
تلفن گویا یا مرکز تماس پیام کوتاه
سایر(باذکرنحوه دسترسی
غیر الکترونیکی ذکرضرورت مراجعه حضوری جهت احراز اصالت فرد: مراجعه به دستگاه:
جهت احرازاصالت مدرک ملی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب استانی
سایر: شهرستانی
درمرحله درخواست خدمت الکترونیکی اینترنتی(مانندوبگاه دستگاه) تلفن همراه(برنامه کاربردی)
تلفن گویا یا مرکز تماس پیام کوتاه
دفاترپیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
غیر الکترونیکی ذکرضرورت مراجعه حضوری جهت احراز اصالت فرد: مراجعه به دستگاه:
جهت احرازاصالت مدرک ملی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب استانی
سایر: شهرستانی
مرحله تولیدخدمت (فرآیند داخل دستگاه با ارتباط با دیگر دستگاه ها) الکترونیکی اینترنتی(مانندوبگاه دستگاه) اینترانتی(ماننداینترنت داخلی دستگاه باERP)
پست الکترونیک سایر(باذکرنحوه دسترسی)
غیر الکترونیکی ذکرضرورت مراجعه حضوری
درمرحله ارائه خدمت الکترونیکی اینترنتی(مانندوبگاه دستگاه) تلفن همراه(برنامه کاربردی)
پست الکترونیک ارسال پستی
تلفن گویا یا مرکز تماس پیام کوتاه
دفاترپیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
غیر الکترونیکی ذکرضرورت مراجعه حضوری جهت احراز اصالت فرد: مراجعه به دستگاه:
جهت احرازاصالت مدرک ملی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب استانی
سایر: شهرستانی
7-ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی)در دستگاهها نام سامانه های دیگر فیلدهای مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیکی
برخط online دسته ای batch
8- ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (درصورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترونیکی است، استعلام توسط:
برخط online دسته ای batch
کلیه دستگاه هایی که برطبق اصول 44و45 قانون اساسی که مالــکیت عـمـــومی برآنها مترتب است از قبیل بانکها ، موسسات و شرکتهای بیمه وهمچنین شرکتهای دولتی وشرکتهای متعلق به نهادهای انقلاب اسلامی، شرکتهایی که درمجموع بیش از 50 درصد سرمایه آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دستگاههای فوق می باشد ، تبادل غیرالکترونیکی-صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی مرتبط دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده
9- عناوین فرایندهای خدمت 1-....
2-...
3-...
4-...
10- نمودار ارتباطی فرآیندهای خدمت

توضیح عناوین مندرج در شناسنامه خدمت

در راستای اجرای ماده 2 آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی مصوبه شماره 7740/93/206 مورخ 10/6/93 دستگاههای اجرایی مکلفند شناسنامه خدمات خود را حداکثر تا پایان سال 1393 تهیه و برای دسترسی عموم در درگاه دستگاه مربوط منتشر نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز وظیفه بررسی مستندات شناسنامه خدمات و ارائه آن در پنجره واحد خدمات را برعهده دارد. بدین منظور فرم استاندارد شناسنامه خدمات به شرح پیوست و با توضیحات ذیل برای تکمیل و اجرای آیین نامه مذکور ارسال می گردد.

خدمت: مجموعه ای از فرایندها است که در تعاملات بین مراجعین و کارکنان دولت یا سیستمهای ارائه کننده خدمت برای انجام درخواست مراجعین روی می دهد.

عنوان خدمت: شامل فهرستی از کلیه خدمات الکترونیکی و غیرالکترونیکی است که عناوین و تعداد آنها به تأیید بالاترین مقام دستگاه رسیده باشد. عناوین خدمات اعلام شده به منزله عناوین استاندارد خدمات بوده و به هر خدمت کد یکتا اختصاص داده خواهد شد.

شناسه خدمت: کدیکتایی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خدمت اختصاص داده می شود و به عنوان شناسه خدمت از این پس استفاده خواهد شد.

نام دستگاه اجرایی: نام سازمان/شرکت/موسسه/نهاد و.... به عنوان ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه مادر: نام سازمان/شرکت/موسسه/نهاد و.... به عنوان دستگاه مافوق دستگاههای اجرایی

شرح خدمت: شامل یک تعریف کامل از خدمت می باشد.

نوع خدمت: بر حسب این که خدمت از نوع ارائه خدمت دستگاه اجرایی به مردم(G2C)‏، خدمت دستگاه اجرایی به دستگاه اجرایی دیگر(G2G)، خدمت دستگاه اجرایی به کسب و کار (G2B) باشد، تعریف می شود.

نوع مخاطبین: دسته بندی نوع مخاطبین مانند دانشجو، استاد، بازنشستگان، عموم مردم، نانوایان، دستگاه­های عمومی، دستگاه­های اجرایی، جوانان و ...

ماهیت خدمت:

  • حاکمیتی: خدمتی که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از آن موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.
  • تصدی گری: خدمتی که از نوع حاکمیتی نباشد.

سطح خدمت:

  • ملی: خدمتی است که به کل آحاد جامعه بدون درنظر گرفتن مکان جغرافیایی و محل اقامت مردم ارائه می شود.
  • منطقه ای: خدمتی است که به یک منطقه خاص جغرافیایی برحسب شرایط خاص آن منطقه ارائه می گردد.
  • استانی: خدمتی است که در سطح یک استان توسط دستگاههای مربوط ارائه می گردد.
  • شهری: خدمتی است که دستگاههای متولی در سطح یک شهر ارائه می کنند.
  • روستایی: خدمتی است که در سطح یک روستا توسط دستگاههای مربوط ارائه می گردد.

رویداد مرتبط: یعنی خدمت مورد نظر به کدام رویداد زندگی شهروندان یا سازمانها مرتبط خواهد بود.

نحوه آغاز خدمت: هرخدمت با یک رویداد آغاز می­شود. این رویداد می­تواند تصویب یک قانون، تعیین یک زمان (مثلا آغاز زمان انتخابات)، رسیدن تقاضای خدمت گیرنده، رخ دادن یک رویداد دیگر (مانند رویدادهای کاری یا حوادث طبیعی) و ....  باشد

مدارک لازم برای انجام خدمت:مدارک و مستندات لازم به طور کامل بیان گردد.

قوانین و مقررات مربوط: قوانین و مقررات مرتبط با خدمت در صورت وجود ذکر گردد.

آمار تعداد خدمت گیرندگان: آمار مراجعه افراد برای گرفتن خدمت برحسب روز یا ماه یا سال ذکر شود.

مدت زمان ارائه خدمت: مدت زمان لازم برای ارائه کامل خدمت درج گردد.

تواتر: تعداد دفعات ارائه خدمت به ذینفع در یک بازه مشخص (مانند ماه، فصل یا سال) که یک شهروند مراجعه می کند.

تعدادبار مراجعه: تعداد بار مراجعه فرد برای گرفتن یک خدمت (یا یک نفر برای گرفتن یک خدمت چند بار مراجعه می کند)

هزینه مستقیم ارائه خدمت: مقدار مبلغی که خدمت گیرنده بابت ارائه خدمت می پردازد.

نحوه دسترسی فعلی شهروندان به خدمت : نحوه دسترسی یا به صورت الکترونیکی یا غیرالکترونیکی است. در صورتی که خدمت به صورت الکترونیکی ارائه می شود یکی از کانالهای ذکر شده در جدول یا هر کانال ارتباطی دیگری که وجود دارد ذکر شود.

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وب سایت: در صورتی که خدمت به صورت الکترونیکی ارائه می شود آدرس اینترنتی محل ارائه خدمت به طور کامل و دقیق ذکر شود.(لینک مستقیم به صفحه ارائه خدمت)

ذکر ضرورتهای مراجعه حضوری: در صورتی که خدمت الکترونیکی شده است ولی همچنان نیاز به مراجعه حضوری مردم وجود دارد، علل مراجعه حضوری را بیان کنید. این گزینه فقط در مورد خدمات نیمه الکترونیکی صدق می کند و علل نیمه الکترونیکی بودن خدمت را روشن می سازد.

ارتباط خدمت با سایر سامانه ها(بانکهای اطلاعاتی)  در همان دستگاه: ارائه نهایی بسیاری از خدمات دستگاهها مستلزم دریافت اطلاعات تکمیلی از سایر سامانه های همان دستگاه می باشد که گاه این ارتباط به صورت الکترونیکی(آنلاین یا آفلاین) برقرار شده و گاه هنوز به صورت غیر الکترونیکی(مکاتبه یا مراجعه حضوری) است. در این گزینه  فیلد یا فیلدهای مورد درخواست از سامانه دیگر ذکر شود.

ارتباط خدمت با سایر سامانه ها(بانکهای اطلاعاتی) در دستگاههای دیگر: ارائه نهایی بسیاری از خدمات دستگاهها مستلزم دریافت اطلاعات تکمیلی از سایر دستگاههای اجرایی می باشد که گاه این ارتباط به صورت الکترونیکی(آنلاین یا آفلاین) برقرار شده و گاه هنوز به صورت غیر الکترونیکی(مکاتبه یا مراجعه حضوری) است. در این گزینه  فیلد یا فیلدهای مورد درخواست از دستگاه اجرایی دیگر ذکر شود.

عناوین فرایندهای خدمت: هر خدمت مجموعه­ای از فرایندها می باشد. فرایندهای اصلی و کلان خدمت با دید تحلیل ملی به طور کامل و به ترتیب بیان گردد. در واقع نسبت خدمت با فرایندهای اصلی و زیر فرایندها بصورت نمودار زیر خواهد بود.

نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت: نموداری است که مانند نمودار گردش کار اما در سطحی کلان تنها به نمایش ارتباط فرایندهای اصلی ذکر شده در مرحله پیش می­پردازد. در این نمودار هیچ نیازی به پرداختن به موجودیتهای کوچک و پایین رفتن تا سطح وظیفه نیست. همچنین می بایست از ترسیم زیر فرایندها اجتناب کرد.

 

 

 

شناسنامه مجوزهای صادره

(این فرم  در مورد خدماتی که منجر به صدور مجوز می گردد تکمیل می شود.)

در راستای اجرای تبصره ماده 5 آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی مصوبه شماره 7740/93/206 مورخ 10/6/93،

معاونت،  بانک اطلاعاتي صدور مجوزهاي تمامی دستگاه هاي اجرايي کشور شامل: انواع مجوزها، مرجع، شيوه صدور، تمديد، لغو و احياء، هزينه، زمان و فرايند و  مراحل انجام کار را  با همکاري دستگاه هاي اجرايي تشکيل داده و به منظور اطلاع­رساني و شفاف­سازي، دسترسي برخط مردم به آن را فراهم مي‌کند. بدین منظور جدول اطلاعات مجوزهای حقیقی وحقوقی برای ایجاد بانک اطلاعاتی مجوزها به شرح زیر برای تکمیل و اجرای آیین نامه مذکور ارسال می گردد.

 

مجوز :کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به أخذ مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههای اجرائی می باشد.


لیست اطلاعات مجوزهای حقیقی، حقوقی و دولتی در وزارتخانه/ سازمان ......                                                   فرم شماره یک

ردیف

 

 

عنوان مجوز

 

 

نوع مجوز

 

 

مستندات قانونی

(مصوبه، بخشنامه، آیین نامه)

 

 

مدارک مورد نیاز

 

 

 

مدت اعتبار

 

 

هزینه

(ریال)

 

 

متقاضی مجوز

 

 

فرآیند صدور مجوز

 

 

مراجع ناظر

 

 

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

(روز/ ساعت)

فرآیند مجوز

توضیحات

 

 

 

 

 

حقیقی

حقوقی

دولتی

اختصاصی

مشترک *

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

1

 

صدور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

تمدید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

اصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

لغو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*اگر مراحل مجوز دارای فرآیند مشترک با دیگر دستگاه ها و نیازمند تبادل داده با آنها است، فرم شماره 2 نیزتکمیل شود

 

 

 

فرم شماره دو

ردیف

عنوان دستگاه استعلام شونده

نوع فرآیند

مدارک مورد نیاز

مدت اعتبار

هزینه

(ریال)

زمان انجام کار

(روز/ ساعت)

فرآیند مجوز

توضیحات

موارد استعلام

با ذکر نام **

 

سایر

***

 

 

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** نام استعلام در توضیحات درج شود

*** اگر نوع فرآیند سایر می باشد اطلاعات آن در توضیحات درج شود