سازمان حسابرسی
خانه   |   نقشه سایت   
امروز 
برابر با 


صفحه اصلی
درباره سازمان
انتشارات سازمان
کتابخانه سازمان
تدوین استانداردها
نظر سنجی
تماس با ما

قانون تشکیل سازمان حسابرسی

مصوب 5/10/62 با اصلاحیه آن

ماده واحده

دولت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب اساسنامه این قانون ((سازمان حسابرسی )) تاسیس و کلیه کادر متخصص و پرسنل مورد نیاز را از واحدهای حسابرسی وزارتخانه ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت با حفظ سوابق خدمتی به سازمان مزبور منتقل نماید.

تبصره 1-استخدام جدید فقط در صورت نیاز ، و با تصویب  هیات وزیران بلا مانع است.

تبصره 2-وظایف سازمان حسابرسی  به قرار زیر است:

1-انجام وظایف بازرسی قانونی و امور حسابرسی سالانه ی موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و سایر دستگاههای مذکور مانند بنیاد مستضعفان ،بنیاد شهید و شرکتها و موسسات تحت پوشش دولت که طبق اساسنامه و مقررات داخلی مربوط به خود ملزم به حسابرسی می باشند.وظیفه مزبور در انحصار سازمان حسابرسی است.

2-ارائه خدمات مالی به وزارت خانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای عمومی وسازمانهای وابسته به دستگاههای مذکور در صورت درخواست آنها

3-ترتیب واموزش افراد متعهد جهت تامین کادر متخصص مورد نیاز .

4-تدوین اصول و ضوابط فنی قابل قبول حسابداری و حسابرسی .

تبصره3-این سازمان وابسته به وزارت امور اقتصادی ودارایی است.

تبصره 4-اساسنامه سازمان حسابرسی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط نخست وزیری ،وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و آیین نامه استخدامی سازمان حسابرسی  حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تشکیل ، توسط سازمان مزبور با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی تهیه وبرای تصویب به هیات وزیران تقدیم می شود.

تبصره 5- از تاریخ تشکیل این سازمان کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی و کلیه دستگاههای حسابرسی دولتی یا وابسته به دولت منحل می گردد و کلیه درآمدها و اعتبارات و منابع مالی و اموال منقول و غیر منقول و سایر امکانات آنها در اختیار سازمان حسابرسی قرار می گیرد.منابع تامین هزینه های ناشی از اجرای این قانون از این محل و از محل وجوه دریافتی از موسسات و شرکتهای دولتی و عمومی بابت ارائه خدمات حسابرسی و مالی بوده و سود ویژه ی این سازمان به خزانه ی کل کشور واریز می گردد.

 

*** کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان حسابرسی می باشد. ***