سازمان حسابرسی
خانه   |   نقشه سایت   
امروز 
برابر با 


صفحه اصلی
درباره سازمان
انتشارات سازمان
کتابخانه سازمان
تدوین استانداردها
نظر سنجی
تماس با ما

وظايف مديريت امور مالي

1- نظارت مالي و تأمين هماهنگي‌ لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در حوزه مسئوليت.

2- نظارت بر امور مالي ومحاسباتي و نگاهداري وتنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط.

3- تهيه، نظارت وحفظ اسناد و دفاتر مالي.

4- نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور.

5- نگاهداري وتحويل و تحول وجوه و نقدينه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار.

6- درخواست تنخواه‌گردان حسابداري از خزانه بمنظور ايجاد تسهيلات در پرداخت بعضي از هزينه‌هاي سالجاري و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل براساس مقررات جاري.

7- واگذاري تنخواه‌گردان پرداخت از محل تنخواه‌گردان حسابداري با تائيد بالاترين مقام سازمان يا مقامات مجازاز طرف آنها به واحدها ومأموريني كه به موجب قانون و آئين‌نامه مربوط مجاز به دريافت تنخواه‌گردان هستند و مراقبت در واريز بموقع آن.

8- تأمين اعتبار پس از تطبيق مورد با قوانين و مقررات مربوط.

9- درخواست وجه از خزانه براي انجام هزينه‌ها و ساير پرداختهاي سازمان براساس دستورالعملهاي مربوط.

10- نظارت برحسن اجراي بودجه مالي سازمان.

11- پرداخت هزينه‌ها در حدود اعتبارات مصوب تخصيص يافته به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص تأمين اعتبار،‌تسجيل و حواله با اعمال نظارت مالي.

12- پرداخت علي‌الحساب و پيش‌پرداخت پس از تطبيق با قوانين و مقررات براساس دستورالعملهاي مربوط و مراقبت در واريز بموقع آن.

13- تأمين اعتبار و پرداخت وجوه لازم براي گشايش اعتبار اسنادي مربوط به خدمات و كالاهاي وارداتي و پيگيري و نظارت در واريز اسناد هزينه آنها با رعايت مقررات مربوط.

14- ارتباط و هماهنگي با سازمان بازنشستگي كشوري و اقدام بموقع درخصوص دريافت وجوه مربوط به حقوق بازنشستگان و موظفين.

15- نظارت در پرداخت حقوق و مطالبات بازنشستگان و موظفين.

16- مراقبت و نظارت بر پرداختها از طريق حسابهاي بانكي مجاز و يا طرق ديگري كه بموجب قوانين و مقررات مربوط مجاز شناخته شده است.

17- اقدامات لازم در مورد دريافت و تمركز وجوه سپرده و فراهم آوردن موجبات رد به‌موقع آن به ذينفع با رعايت مقررات مربوط ضمن نگهداري حساب وجوه مذكور.

18- تنظيم ونگهداري حساب درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار.

19- نظارت بر وصول و ايصال درآمدها و مطالبات سازمان و نيز مالياتهاي تكليفي و ساير كسور قانوني.

20- نگاهداري و تهيه و تنظيم حسابها و صورتهاي مالي با همكاري سازمان و ارسال صورتحسابها بانضمام اسناد و مدارك مربوط در موعد مقرر به مراجع ذيربط طبق مقررات.

21- درخواست افتتاح حسابهاي بانكي مورد نياز سازمان از خزانه.

22- تائيد عامل ذيحساب و ا مين اموال و اعلام موافقت براي صدور احكام انتصاب آنان توسط سازمان.

23- نظارت بر حسن اجراي امور محول به عامل ذيحساب و امين اموال باتوجه به آئين‌نامه‌هاي مربوط.

24- اقدام در مورد واريز مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال به خزانه در موعد مقرر.

25- شركت در جلسات مناقصه ومزايده و ترك تشريفات مناقصه ومزايده و ساير جلسات مالي.

26- تهيه و ارسال گزارشهاي لازم مقامات و مراجع ذيربط وزارت اموراقتصادي و دارائي و ديوان محاسبات كشور در مواردي كه انجام خرجي به تشخيص ذيحساب برخلاف قانون و مقررات صورت گرفته باشد.

27- اعلام موارد نقصان و تفريط حاصل در ابوابجمعي عاملين ذيحساب و ساير مأموريني كه بموجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداري وجوه يا اوراق در حكم وجه نقد يا اموال ميباشند.

28- همكاري و پيگيري در زمينه اجراي برنامه‌هاي آموزشي بمنظور افزايش اطلاعات و تخصص كاركنان امورمالي و امناء اموال و عوامل ذيحسابي.

29- انجام تحويل و تحول سوابق ذيحسابي با تنظيم و امضاء صورتمجلس و ارسال به مراجع ذيربط در اجراي مقررات موضوعه و دستورالعمل اجرائي آن.

30- شركت دركميسيون ديون وزارت اموراقتصادي و دارائي ودفاع از هزينه‌هاي ديون بلامحل سازمان كه در بودجه مصوب ساليانه پادار ميگردد.

31- تنظيم و نگهداري حساب درآمدهاي اختصاصي واعمال نظارت بر پرداختهاي از محل فوق‌الذكر مطابق ماده 217 قانون مالياتهاي مستقيم .

32- انجام ساير وظايف و امور محوله بر طبق قوانين و مقررات و دستورالعمل‌هاي مربوط.

*** کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان حسابرسی می باشد. ***