سازمان حسابرسی
خانه   |   نقشه سایت   
امروز 
مصادف با 
برابر با 


صفحه اصلی
درباره سازمان
انتشارات سازمان
کتابخانه سازمان
تدوین استانداردها
تماس با ما
 جستجو :       جستجو در سایت
                       
شماره سوال : از
تا
سال :
ماه :
شرح سوال :

 شماره سوالتاریخ سوالشرح سوالتوضیحاتدانلود
911395/10/06نحوه انعکاس وجوه دریافتی شرکت کارگزاری از مشتریان، در صورتهای مالی شرکت کارگزاریلازم به توجه است که این پاسخ جایگزین پاسخ به پرسش‌های فنی شماره 66 مورخ 18/2/1385 می‌شود. دانلود اولین فایل
901392/12/05برخورد حسابداری با اصلاحات مورخ 15/5/1392 استاندارد حسابداری 16 با عنوان "آثار تغییر نرخ ارز"هفت مورد پاسخ به سوالات مربوط به اصلاحات مورخ 15/5/1392 استاندارد حسابداری 16 با عنوان "آثار تغییر در نرخ ارز" دانلود اولین فایل
891392/12/05برخورد حسابرس مسنقل با موضوع افشا و کفابت پوشش بیمه ای داراییها، چگونه است؟عدم افشاپوشش بیمه دارایی بعنوان انحراف ازاستانداردحسابداری و افشای ناکافی بیمه دریادداشتهای مالی،در بند تاکید بر مطلب خاص گزارش حسابرس باید درج گردد. دانلود اولین فایل
881391/08/08در صورتی که دارائیهای شرکتهای فرعی، بعد از تاریخ تحصیل توسط شرکت اصلی که به منظور افزایش سرمایه مورد تجدید ارزیابی قرار گیرد، آثار مالی این تجدید ارزیابی، در صورتهای مالی تلفیقی چگونه انعکاس می یابد؟  دانلود اولین فایل
871391/04/26با توجه به اینکه طبق بند "ج" ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، کلیه شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است، مکلفند در هر سال حداقل چهل درصد سود پیش بینی شده خود را به حساب درآمدعمومی واریز نمایند،نحوه گزارشگیری مالی این موضوع درصورتهای مالی ونیزنحوه برخورد حسابرس مستقل وبازرس قانونی در این خصوص چگونه است؟  دانلود اولین فایل
861391/03/011-با توجه به ابهامات مطرح شده درخصوص واژگان "اخیراً" و "کاهش شدید یا افت قابل ملاحظه" و "ارزش رسمی ریال" مندرج در بند 25 استاندارد حسابداری شماره 16 با عنوان "تسعیر ارز" واژگان مزبور چگونه تفسیر می شود؟ 2- آیا تغییرات قابل ملاحظه در نرخ ارز بعد از تاریخ ترازنامه (از جمله کاهش نرخ ارز توافقی در سال 1391) را میتوان به عنوان رویداد تعدیلی محسوب نمود؟  دانلود اولین فایل
851390/09/07چنانچه تا زمان صدور گزارش حسابرس مستقل ،واحد مورد رسیدگی دفاتر قانونی را به صورت کامل ثبت نکرده باشد یا از ارائه آن به حسابرس خودداری کند، نحوه برخورد حسابرس با این موضوع چگونه است؟  دانلود اولین فایل
841390/08/09آیا خرید یا فروش نسیه داراییهای ثابت مشهود، داراییهای نامشهود و سرمایه گذاریها و مواردی مانند سود تضمین شده، مالیات و سود سهام دریافتنی و پرداختنی منظور شده در حسابها که وجه آن در سال مالی بعد پرداخت یا دریافت می شود را می توان از مصادیق معاملات غیر نقدی مندرج در استاندارد حسابداری شماره 2 با عنوان "صورت جریان وجوه نقد" محسوب نمود؟  دانلود اولین فایل
831390/05/17مخارج انجام شده از محل اعتبارات عمومی برای اجرای طرح های تملک داراییهای سرمایه ای و وجوه دریافتی مرتبط چگونه در صورتهای مالی دستگاه مجری انعکاس می یابد؟  دانلود اولین فایل
821390/05/02نحوه تعیین سود خالص عملیاتی و غیرعملیاتی هر سهم در صورت های مالی شرکت های مشمول چگونه است؟  دانلود اولین فایل
صفحه بعدصفحه آخر


نمایش تمام فایل ها پاسخ سوال
نام فایلنوع فایلدانلود
91.pdfAdobe Pdf دانلود فایل
*** کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان حسابرسی می باشد. ***