سازمان حسابرسی
خانه   |   نقشه سایت   
امروز 
مصادف با 
برابر با 


صفحه اصلی
درباره سازمان
انتشارات سازمان
کتابخانه سازمان
تدوین استانداردها
تماس با ما
 جستجو :       جستجو در سایت

شماره نشریه :  
عنوان نشریه :  
شماره چاپ :  
سال چاپ :  
13
مولف :  
نمایش :

شماره نشریهعنوان نشریهچاپسال چاپمولفقیمتموجودی
۸۴حسابداری دارائیهای نامشهودنشریه 84۹۸۸گودرزی وتیموری ۱۵,۰۰۰دارد
۱۲۸قیمت گذاری انتقالات داخلی نشریه 128۴۸۹عزیزعالی ور۲۰,۰۰۰دارد
۱۴۶حسابداری سازمانهای دولتی غیر انتفاعی جلد دوم نشریه 146۵۸۷غلامحسین مهدوی۴۵,۰۰۰دارد
۱۵۲حسابرسی شبکه های کامپیوتری نشریه 152۲۸۹ناصر آریا۴۲,۰۰۰دارد
۱۸۷حسابداریسازمانهای دولتی غیر انتفاعی جلد سوم نشریه187۱۸۶غلامحسین مهدوی۳۰,۰۰۰دارد
۱۳۲حسابرسی بانکهای تجاری نشریه 132۶۸۹محدعلی قوامی ۲۵,۰۰۰دارد
۷۷اصول هزینه یابی و روشهای صنعتی جلد اول نشریه 77۸۹۰حسن سجادی نژاد۴۰,۰۰۰دارد
۱۱۷حسابداری سرمایه گذاریدر سهام و سایر اوراق بهادار نشریه 117۱۲۸۹رضا نظری۳۵,۰۰۰دارد
۱۰۹اصول هزینه یابی و روشهای حسابداری صنعتی جلد دوم نشریه 109۴۸۹حسن سجادی نژاد۴۰,۰۰۰دارد
۱۵۱ساختار تئوری حسابداری نشریه 151۳۹۰حبیب اله تیموری۵۰,۰۰۰دارد
۱۵۵حسابداری شرکتهای در حال تصفیه نشریه 155۶۹۰کمیته فنی۲۰,۰۰۰دارد
۸۰حسابداری موادوموجودی کالانشریه 80۱۵۹۰رضانظری ۴۵,۰۰۰دارد
۱۲۰حسابداری پیشرفته جلداول نشریه 120۹۹۰رضاشباهنگ ۶۰,۰۰۰دارد
۱۶۸بیانیه ای در باره تئوری حسابداری نشریه 168۵۸۹موسی بزرگ اصل۲۰,۰۰۰دارد
۷۹حسابداری بدهیهای جاری واحتمالی نشریه 79۱۰۸۶تیموری و گودرزی ۸,۰۰۰دارد
۱۰۲مدیریت مالی جلد دوم نشریه 102۸۹۱دکتر رضا شباهنگ۶۰,۰۰۰دارد
۸۲حسابداری صنعتی جلدسوم برنامه ریزی کنترل نشریه 82۱۹۹۱عالی ور وشباهنگ ۶۰,۰۰۰دارد
۹۴حسابداری شرکتهای سهامی نشریه 94۱۶۹۱رضا نظری۵۵,۰۰۰دارد
۷۵حسابداری مالی جلد اول نشریه 75۱۴۹۱دکتر رضا شباهنگ۵۵,۰۰۰دارد
۱۹۹استانداردهای بین المللی اموزش حسابداری ۲۹۱مدیریت اموزش وتحقیقات ۳۵,۰۰۰دارد
۱۲۳ائین رفتارحرفه ای نشریه 123۹۹۱کمیته فنی سازمان حسابرسی ۲۰,۰۰۰دارد
۸۱حسابداری مالی جلد دوم نشریه 81۱۱۹۲رضاشباهنگ ۸۰,۰۰۰دارد
۱۲۷استانداردهای حسابرسی دولتی نشریه 127۵۹۲محمدعلی قوامی ۴۰,۰۰۰دارد
۱۷۴حسابرسی داخلی نشریه 174۴۹۳ارباب سلیمانی- کمالی زارع۱۵۰,۰۰۰دارد
۱۵۳حسابداری اوراق مشارکت نشریه 153۵۹۲مصطفی علی مدد۸۰,۰۰۰دارد
۱۱۸کنترلهای داخلی چهار چوب یکپارچه جلد اول نشریه 118۴۹۳پوریا نسب - کیهان مهام۷۵,۰۰۰دارد
۱۸۱حسابرسی کامپیوتری و فن آوری اطلاعات نشریه 181۲۹۳ناصر آریا- فرقاندوست حقیقی۱۵۰,۰۰۰دارد
۴۸حسابداری صنعتی جلد دوم برنامه ریزی کنترل نشریه 48۲۵۹۳نویسی-حسینی-نظری-عالیور۱۰۰,۰۰۰دارد
۱۸۴راهنمای بکارگیری استاندارد 22 مالی میان دوره ای نشریه 184۶۹۳یونس بادآور نهندی۳۰,۰۰۰دارد
۱۰۱۹استانداردهای حسابرسی عملیاتی ۲۹۳سازمان حسابرسی ۶۰,۰۰۰دارد
۱۹۵اخلاق وآیین رفتار حسابداران حرفه ای نشریه 195۲۹۳مصطفی علی مدد۷۰,۰۰۰دارد
۶۶حسابداری مدارک ناقص نشریه 66۱۸۹۳ارباب سلیمانی- ملک آرایی۳۰,۰۰۰دارد
۲۰۵کاربرداکسل درحسابرسی ۱۹۳اقایان محسن غلامرضایی ومنصور مافی۸۰,۰۰۰دارد
۱۰۵اصول حسابرسی جلد دوم نشریه 105۲۱۹۳عباس ارباب سلیمانی۱۳۰,۰۰۰دارد
۱۲۶حسابداری قرادادهای بلندمدت پیمانکاری نشریه 126۲۰۹۳علی مدد ملک ارایی۹۵,۰۰۰دارد
۲۰۲مدیریت مالی بخش عمومی ۲۹۳000000000۹۰,۰۰۰دارد
۹۸حسابرسی عملکرد مدیریت نشریه 98۷۹۳دکتر رضا شباهنگ۹۰,۰۰۰دارد
۱۱۹استانداردهای خدمات حسابداری و بررسی صورتهای مالی نشریه 119۵۹۳فرقاندوست حقیقی - کمالی زارع۶۵,۰۰۰دارد
۲۰۰حسابداری پیشرفته 2۲۹۳سازمان حسابرسی۲۰۰,۰۰۰دارد
۱۹۷راهنمای بکارگیری استاندارد 25-قسمتهای مختلف نشریه 197۳۹۳افسانه رفیعی۳۰,۰۰۰دارد
۱۸۲راهنمای بکار گیری استاندارد شماره 15 سرمایه گذاریها نشریه182۷۹۳دکتر امید پورحیدری۳۵,۰۰۰دارد
۱۸۶استانداردهای حسابرسی با ساختار آموزشی نشریه186۵۹۴کیهان مهام۲۰۰,۰۰۰دارد
۳۶حسابداری صنعتی جلد اول برنامه ریزی کنترل نشریه 36۴۲۹۴نویسی-حسینی-نظری-عالیور۱۱۰,۰۰۰دارد
۱۳۵کنترل داخلی چارچوب یکپارچه جلددومنشریه 135۷۹۴کیهان مهام امیرپوریانسب۹۰,۰۰۰دارد
۱۷۹راهنمای بکار گیری استاندارد شماره 8 موجودی کالا نشریه 179۷۹۴دکتر موسی بزرگ اصل۳۰,۰۰۰دارد
۱۷۸فرهنگ اصطلاحات حسابداری نشریه 178۴۹۳دکتر فضل اله اکبری۲۲۰,۰۰۰دارد
۱۳۳حسابداری واحدهای تولیدکشاورزی نشریه 133۵۹۴محمدعلی قوامی ۱۰۰,۰۰۰دارد
۱۲۵مفاهیم وروشهای اساسی امارنشریه 125۶۹۴علی مدنی۲۰۰,۰۰۰دارد
۹۰حسابداری استهلاک نشریه 90۱۵۹۴اکبری - علی مدد۶۰,۰۰۰دارد
۱۸۸حسابرسی تقلبات وکارشناس مالی حسابداری دادگاهی نشریه 188۳۹۴حبیب اله تیموری۱۲۰,۰۰۰دارد
۱۸۹حسابداری گاوهای گوشتی نشریه 189۲۹۴ملک آرایی - علی فرزین۸۰,۰۰۰دارد
۱۶۲حسابداری گاوهای شیری نشریه 162۴۹۴ملک آرایی و علی فرزین۵۲,۰۰۰دارد
۸۷اصول حسابرسی جلد اول نشریه 87۳۲۹۴ارباب سلیمانی- نفری۱۲۰,۰۰۰دارد
۱۵۸حسابداری صنعتی هزینه یابی جلد اول نشریه 158۱۱۹۴عزیز عالی ور۲۴۰,۰۰۰دارد
۹۲مدیریت مالی جلد اول نشریه 92۱۵۹۴دکتر رضا شباهنگ۱۰۰,۰۰۰دارد
۱۷۷حسابداری صنعتی جلد دوم هزینه یابی نشریه 177۶۹۴عزیز عالیور۲۳۰,۰۰۰دارد
۱۴۴حسابداری پیشرفته جلددوم نشریه 144۶۹۴دکتر رضا شباهنگ۱۲۰,۰۰۰دارد
۱۹۸حسابداری میانه 2۴۹۴دکتر بزرگ اصل - رفیعی - نهندی۲۰۰,۰۰۰دارد
۷۸اصول حسابداری جلد اول نشریه 78۳۳۹۴علی مدد -ملک آرایی۱۰۰,۰۰۰دارد
۱۹۶حسابداری میانه (1)جلد دوم نشریه 196۵۹۴نهندی- ناظمی۲۰۰,۰۰۰دارد
۱۹۲راهنمای بکارگیری استاندارد11-داراییهای ثابت مشهود-نشریه 192۶۹۴پورحیدری- رحمانی۳۵,۰۰۰دارد
۱۴۰هزینه یابی برمبنای فعالیت نشریه 140۷۹۴احمدعزیزی واحمدمدرس ۹۰,۰۰۰دارد
۱۷۵حسابداری میانه جلد اول نشریه 175۱۱۹۴دکتر موسی بزرگ اصل۸۰,۰۰۰دارد
۱۵۰دستورالعمل حسابرسی مبتنی بر ریسک نشریه 150۱۰۹۴کمیته فنی۴۰,۰۰۰دارد
۱۹۳راهنمای بکارگیری استاندارد17-داراییهای نامشهود-نشریه193۶۹۴دکتر امید پورحیدری۴۵,۰۰۰دارد
۱۱۳مبانی نظری و گزارشگری مالی در ایران نشریه 113۱۰۹۴کمیته فنی۴۰,۰۰۰دارد
۱۸۰راهنمای بکارگیری استاندارد شماره 4و5 ذخایر نشریه 180۷۹۴احمد مدرس و محمد رضا شورورزی۴۰,۰۰۰دارد
۱۰۲۱استاندارد حسابداری بخش عمومی۱۹۵کمیته تدوین استانداردها۸۰,۰۰۰دارد
۶۵حسابداری اصلاح اشتباهات نشریه 65۱۲۹۵نویسی- عالیور -نظری۸۰,۰۰۰دارد
۲۰۶اصول حسابرسی جلد اول۲۹۵مدیریت تدوین استانداردها۲۲۰,۰۰۰دارد
۱۵۷تئوری حسابداری جلد اول نشریه 157۱۴۹۵دکتر رضا شباهنگ۹۰,۰۰۰دارد
۱۱۵دستور العمل حسابرسی طرحهای عمرانی جلد اول و دوم نشریه 115۲۹۵سازمان حسابرسی۳۰۰,۰۰۰دارد
۱۴۲حسابداری شناسای درامدنشریه 142۵۹۵تیموری ماسوله ۱۲۰,۰۰۰دارد
۱۶۷تئوری حسابداری جلد دوم نشریه 167۱۰۹۵دکتر رضا شباهنگ۸۰,۰۰۰دارد
۲۰۱مفاهیم نظری حسابداری مالی دولت مرکزی (جلداول )۲۹۵دکترمحمد حسین صفرزاده ۷۰,۰۰۰دارد
۸۲دوماهنامه۱۹۵سازمان حسابرسی۳۰,۰۰۰دارد
۱۰۲۲قانون مالیاتهای مستقیم۱۹۵سازمان حسابرسی۲۵,۰۰۰دارد
۱۶۶صورتهای مالی نمونه سهامی عام نشریه 166۲۲۹۴کمیته فنی۳۰,۰۰۰دارد
۲۱۰راهنمای استاندارد گزارشگری مالی 13 ارزش منصفانه۱۹۵دکتر محمد حسین صفرزاده۷۵,۰۰۰دارد
۱۵۶صورتهای مالی نمونه تلفیقی نشریه 156۱۰۹۵کمیته فنی۴۰,۰۰۰دارد
۱۸۵راهنمای بکارگیریاستاندارد 9 -پیمانکاری نشریه 185۹۹۵دکتر موسی بزرگ اصل۴۵,۰۰۰دارد
۸۳دوماهنامه۱۹۵سازمان حسابرسی۳۰,۰۰۰دارد
۱۴۸حسابرسی کا مپیوتری نشریه 148۸۹۵کامبیز فرقاندوست حقیقی۵۰,۰۰۰دارد
۱۵۹نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزادنشریه 159۹۹۵حامی امیر اصلانی۷۵,۰۰۰دارد
۲۰۹حسابداری صنعتی جلد سوم تصمیم گیری برنامه ریزی و کنترل۱۹۵عزیز عا لی ور۳۰۰,۰۰۰دارد
۱۲۹تجزیه تحلیل صورتهای مالی نشریه 129۱۹۹۵فضل اله اکبری ۱۰۰,۰۰۰دارد
۱۰۱مبانی و روشهای عمومی حسابداری نشریه 101۳۷۹۵علی مدد - ملک آرایی۱۳۰,۰۰۰دارد
۱۳۱حسابداری مدیریت نشریه 131۲۸۹۵رضاشباهنگ۱۱۰,۰۰۰دارد
۸۴دوهاهنامه حسابرس۱۹۵سازمان حسابرسی۳۰,۰۰۰دارد
۸۶اصول حسابدلری جلد دوم نشریه 86۲۳۹۵علی مدد وملک ارایی۹۰,۰۰۰دارد
۱۲۱بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی نشریه 121۹۹۵علی نیکخواه ازاد۹۰,۰۰۰دارد
۱۶۰استانداردهای حسابداری نشریه 160۲۶۹۵کمیته تدوین۲۸۰,۰۰۰دارد
۸۵دوماهنامه حسابرس۱۹۵حسابرس۳۰,۰۰۰دارد
۱۹۰راهنمای بکارگیری استاندارد 21 -اجاره ها- نشریه 190۷۹۵احمد مدرس- شورورزی- بولو۵۰,۰۰۰دارد
۱۹۴راهنمای بکارگیری استاندارد 20و23 -مشارکتهای خاص-نشریه 194۴۹۵دکتر یونس بادآور نهندی۵۰,۰۰۰دارد
۲۰۴راهنمای بکارگیری استاندارد شماره 12 مالیات بر درآمد۳۹۵دکتر بزرگ اصل۳۵,۰۰۰دارد
۱۳۶حسابرسی داخلی اثربخش نشریه 136۹۹۵کمالی زارع ارباب سلیمانی ۱۰۰,۰۰۰دارد
۸۶دوماهنامه۱۹۵سازمان حسابرسی۳۰,۰۰۰دارد
۸۳حسابرسی سیستمهای کامپیوتری نشریه 83۱۳۹۵ناصراریا۱۷۰,۰۰۰دارد
۲۱۱راهنمای بکارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 8قسمتهای۲۹۵افسانه رفیعی ۳۵,۰۰۰دارد
۱۹۱راهنمای بکارگیری استاندارد3- درآمدعملیاتی-نشریه 191۷۹۵مدرس- شورورزی۶۰,۰۰۰دارد
۲۰۳پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای نخستین بار۳۹۵ندارد۷۵,۰۰۰دارد
۲۰۸راهنمای استاندارد حسابداری شماره 1و7 نحوه ارایه صورتهای مالی۳۹۵دکتر محمد حسین صفرزاده۷۰,۰۰۰دارد
۸۷دوماهنامه حسابرس۱۹۵سازمان حسابرسی۳۰,۰۰۰دارد
۱۶۶صورتهای مالی نمونه سهامی عام نشریه 166۲۳۹۶کمیته فنی۳۰,۰۰۰دارد
۲۰۷راهنمای استاندارد گزارشگری مالی صورتهای مالی تلفیقی نمونه۳۹۶دکتر موسی بزرگ اصل۳۵,۰۰۰دارد
۱۳۴حسابداری سازمانهای دولتی غیرانتفاعی جلداول نشریه 134۸۹۶غلامحسین مهدوی ۱۲۰,۰۰۰دارد
*** کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان حسابرسی می باشد. ***